Požehnáním

Hledám varianty 'požehnáním' [ požehnáním (15) požehnání (66) ]. Nalezeno 76 veršù.
Genesis 12:2...a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti...
Genesis 12:3...ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a...
Genesis 18:18...jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby...
Genesis 22:18...brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj...
Genesis 26:4...dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.' To proto, že Abraham...
Genesis 27:12...jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj,"...
Genesis 27:35...odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob,...
Genesis 27:36...vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzalpožehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné...
Genesis 27:38...Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se...
Genesis 27:41...tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal...
Genesis 28:4... aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti  požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys...
Genesis 28:14...i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, jsem s tebou! Budu...
Genesis 33:11...přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl...
Genesis 39:5...požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal...
Genesis 49:25...otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná  požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti ležící dole,...
Genesis 49:26...ležící dole, požehnáním prsou jakož i lůnaPožehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k...
Genesis 49:28... když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu...
Exodus 32:29...synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste...
Leviticus 25:21...úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého...
Deuteronomium 11:26... jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li poslouchat...
Deuteronomium 11:27... dnes vám předkládám požehnání i prokletíPožehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého...
Deuteronomium 11:29...země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě...
Deuteronomium 12:15...ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžešpožehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě,...
Deuteronomium 23:6...k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbupožehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír...
Deuteronomium 28:2... přijdou na tebe a dostihnou všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na...
Deuteronomium 28:8...cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku;...
Deuteronomium 29:18...tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým...
Deuteronomium 30:1...všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věcipožehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe přijdou....
Deuteronomium 30:19...a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrtpožehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé...
Deuteronomium 33:1...kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil...
Deuteronomium 33:23...řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalímepožehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou...
Jozue 8:34... Jozue pak předčítal všechna slova Zákonapožehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v knize...
2. Samuel 7:29...Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka navěky požehnán!" Po nějaké...
1. Letopisů 17:27... aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine, bude navěky požehnán!" Po nějaké...
Nehemiáš 9:5...Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi...
Nehemiáš 13:2... aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbupožehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele...
Žalmy 3:9...Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na strunné nástroje....
Žalmy 21:4... prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ...
Žalmy 21:7...a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na...
Žalmy 24:5...a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy. Takoví jsou ti...
Žalmy 37:26...že by žebrali. Stále soucit a půjčuje druhýmpožehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro,...
Žalmy 84:7...kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na...
Žalmy 109:17...měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestálpožehnání, tak ho opustí! Jak oděv oblékal si proklínání...
Žalmy 115:12...štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodinpožehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu...
Žalmy 128:4...olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze...
Žalmy 129:8...je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní...
Žalmy 133:3...sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílí - život navěky! Poutní píseň. Pojďte...
Přísloví 10:6...žně, je syn k ostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí. Na poctivého...
Přísloví 10:7...se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomínápožehnáním, jméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá...
Přísloví 10:22...zemřou na vlastní ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec ...
Přísloví 11:11...je radost, když hynou darebáci, koná se oslavaPožehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá...
Přísloví 11:26... Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracujepožehnání se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro...
Přísloví 20:21...v temnotě. Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím,"...
Přísloví 28:20...bídy se nasytí, kdo honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde....
Izaiáš 19:24...Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž Hospodin zástupů požehná:...
Izaiáš 44:3...zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na...
Izaiáš 65:16...však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi...
Ezechiel 34:26...i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude...
Ezechiel 44:30...dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného...
Joel 2:14... Kdo ? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby...
Zachariáš 8:13... dome judský a dome izraelský, tak také budete požehnáním, vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se! Tak...
Malachiáš 3:10...nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce,...
Skutky 3:25... když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.' Když Bůh vzkřísil svého...
Skutky 3:26... poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A...
Římanům 15:29... že k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku...
1. Korintským 10:16...k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme - není to snad společenství...
Galatským 3:8... a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí...
Galatským 3:9...všechny národy." Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na...
Galatským 3:14...každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze...
Efeským 1:3... který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před...
Židům 6:7...a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná...
Židům 7:1... který se vracel od vítězství nad králi; dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno...
Židům 7:6... však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu, který měl zaslíbení od Boha! Je nesporné,...
Židům 7:7... který měl zaslíbení od Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají...
Židům 12:17...pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval),...
1. Petr 3:9... K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |