Požádal

Hledám varianty 'požádal' [ požádej (4) požádáte (1) požádat (4) požádáš (1) požádám (1) požádali (8) požádala (2) požádal (27) požádají (1) požádá (3) ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 3:22... rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté...
Exodus 11:2...přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné...
Exodus 12:35...Izraele se zachovali podle Mojžíšova slovapožádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. ...
Soudců 4:19...ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala...
Soudců 5:25...Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve stanechPožádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla...
Soudců 6:36... aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi...
Soudců 8:8...a bodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do Penuelupožádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně...
Soudců 11:37...nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce, ...
Soudců 14:15...nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení ...
Soudců 16:26...je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na...
Soudců 18:5...Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se,...
1. Samuel 9:18..." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovipožádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." "...
1. Samuel 11:3...potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého...
1. Samuel 22:3... Odtamtud David odešel do moábské Micpypožádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou...
1. Samuel 28:8...za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co...
1. Samuel 30:7...našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem...
2. Samuel 12:20...do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domůpožádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho...
2. Samuel 13:10...jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešlipožádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ."...
2. Samuel 18:19... Abšalomův pomník. Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej...
2. Samuel 20:17... "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala ho. "Poslouchám," odvětil. Pokračovala tedy:...
1. Královská 2:17...prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - ...
1. Královská 2:20...trůn a ona zasedla po jeho pravici. "Chci  požádat o jednu maličkost," řekla. "snad neodmítneš."...
1. Královská 11:21...vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít...
1. Královská 22:5...jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo."...
2. Královská 18:26...Chilkiášův, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť...
2. Letopisů 18:4...do boje s tebou." Jošafat ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo."...
Ezdráš 7:6...Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel svou ruku....
Nehemiáš 13:6...odcestovat ke králi. Potom jsem krále znovu požádal o svolení a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se...
Žalmy 2:8...mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvýmPožádej a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší...
Izaiáš 7:11...pak Achazovi ještě řekl: "Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, dole v...
Izaiáš 36:11...ji!'" Eliakim, Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť...
Jeremiáš 39:12...nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli  požádá." Velitel gardistů Nebuzardan, rab-saris Nebušazban,...
Daniel 1:11... kvůli vám připravil o hlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi,...
Daniel 2:16...Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králempožádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel...
Matouš 15:15...padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš...
Matouš 21:22...budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam,...
Matouš 26:53... kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií...
Matouš 27:58...se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef...
Marek 6:22...i jeho hostům natolik, že král dívce řekl: "Požádej , o co chceš, a dám ti to." Odpřísáhl: "Splním ti...
Marek 15:43...Boží království, se osmělil, přišel za Pilátempožádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš ...
Lukáš 1:63...posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovatPožádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se Jan." Všichni se...
Lukáš 12:13...tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou...
Jan 4:7...žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do...
Jan 11:22...řekla mu Marta. "I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl Ježíš...
Jan 14:16... milujete, zachovávejte přikázání. pak požádám Otce a vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal...
Jan 19:31... aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je...
Jan 19:38... kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže....
Skutky 23:18...velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel zavolalpožádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco...
Skutky 23:20...Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že  požádají, abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by...
2. Korintským 8:6...Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve...
2. Korintským 9:5...nejste připraveni. Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento...
2. Korintským 12:18...jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslalPožádal jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho...

Slova obsahující požádal: požádal (27) požádala (2) požádali (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |