Pošla

Hledám varianty 'pošla' [ pošly (1) pošli (25) pošla (1) pojde (5) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 43:8...sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, ...
Exodus 4:13...máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můjpošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin...
Exodus 8:9...prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný...
Exodus 9:6...to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si...
Exodus 21:35... Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí...
Exodus 22:9... beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha...
Exodus 22:13...svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je nahradit....
Leviticus 11:39... namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se...
1. Samuel 9:27...se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav...
1. Samuel 16:11...nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme...
1. Samuel 16:19..." Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj...
1. Samuel 29:4...Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řekneš....
2. Samuel 11:6...vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za...
2. Královská 4:22...za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím...
2. Královská 5:8... vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své rouchoPošli ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když...
2. Královská 9:17...nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber jezdcepošli jim ho vstříc, se zeptá, zda přináší pokoj."...
2. Letopisů 2:6...pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem,...
2. Letopisů 2:7...Jeruzalémě, které shromáždil můj otec DavidPošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z...
Nehemiáš 2:5...ráčil a prokázal svému služebníku laskavostpošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků...
Job 4:11...zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se...
Izaiáš 6:8...hlas: "Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsempošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto...
Jeremiáš 27:3...jho s postroji a připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu;...
Ezechiel 32:18...vznešených národů nad egyptskými hordamiPošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad...
Matouš 8:31... Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítášpošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak...
Matouš 15:23...slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl ...
Lukáš 16:24...Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnouPošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi...
Lukáš 16:27...nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím , otčepošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - ...
Skutky 10:5...modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je...
Skutky 10:32...tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před BohemPošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je...
Skutky 11:13...domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to...
Zjevení 1:11...polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihypošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do...

Slova obsahující pošla: pošla (1) pošlapají (1) pošlapal (3) pošlapali (1) pošlapalo (2) pošlapaná (1) pošlapání (1) pošlapáno (1) pošlapáš (1) pošlapáváte (1) pošlape (1) pošlapej (1) pošlapeš (1) pošlapou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |