Pořídila

Hledám varianty 'pořídila' [ pořiďte (2) pořídit (3) pořídíme (1) pořídili (1) pořídila (4) pořídil (11) pořídí (1) pořiď (6) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 30:40...pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým...
Genesis 31:1...našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na...
Exodus 2:3...ho skrývala. A když ho nemohla skrývat délepořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a...
Numeri 1:2...obec podle jejich rodů a otcovských domůpořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do...
Numeri 3:40...všechny prvorozené muže starší jednoho měsícepořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů...
Numeri 31:26...s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka....
Deuteronomium 14:26...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo...
Deuteronomium 17:18...královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a...
Růt 3:16...vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten...
Růt 4:4... Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu tiPořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého...
Růt 4:8...svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před...
2. Samuel 17:23...tak osedlal osla a vydal se domů do svého městaPořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl...
1. Královská 10:18...je umístil v Paláci libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem....
1. Letopisů 24:6...Boží. Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelůvpořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů,...
2. Letopisů 9:17...je umístil v Paláci Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem....
2. Letopisů 20:36...byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v Ecjon-geberu...
Nehemiáš 5:3...i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze...
Job 28:15..."Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její cenu nelze stříbrem...
Přísloví 1:13...když padnou do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj...
Přísloví 31:16...rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se...
Kazatel 2:7...vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromkyPořídil jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí...
Píseň 3:9...noční každý opásán mečem svým. Král Šalomoun si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich...
Píseň 8:7...ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou máme,...
Jeremiáš 2:28...zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece...
Ezechiel 16:24...zločinů sis na každém plácku rozbalila stánekpořídila svatyňku. Postavila sis svatyňku na každém rohu a...
Ezechiel 16:31...sis stánek na každém rohu a na každém plácku sis pořídila svatyňku. Narozdíl od coury si ale za to nechceš...
Micheáš 1:16...si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými synyPořiď si lysinu jako sup - odejdou ti do vyhnanství! Běda...
Lukáš 12:33... Prodávejte svůj majetek a dávejte chudýmPořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v...
Židům 9:16...závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost pouze závěť zemřelých; dokud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |