Pořádku

Hledám varianty 'pořádku' [ pořádku (22) pořádek (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 37:14...se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovcepořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z...
Genesis 43:23...Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostalpořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do...
Jozue 10:21... utekli do opevněných měst. Všechen lid se pakpořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti...
2. Samuel 18:29...pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Jepořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac...
2. Samuel 18:32...přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Jepořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan...
2. Samuel 19:31..." řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan králpořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z...
1. Královská 22:27...vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud sepořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v...
1. Královská 22:28...'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíšpořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to,...
2. Královská 5:21... vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechnopořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj...
2. Královská 5:22...vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se...
2. Královská 9:11...se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechnopořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich....
2. Královská 20:1...a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil...
1. Letopisů 6:17...setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. Nastupovali společně se svými syny: Ze synů...
2. Letopisů 8:14...chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby...
2. Letopisů 18:26...vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud sepořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš...
2. Letopisů 18:27...'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíšpořádku, nemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to,...
Žalmy 7:7...zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění národů obklopí, znovu usedni na...
Izaiáš 38:1...a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil...
Lukáš 1:3...služebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to...
Skutky 11:4...a jedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když jsem se ve městě Joppe...
Skutky 27:44...jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichnipořádku dostali na břeh. Když jsme se zachránili, zjistili...
1. Korintským 7:37...rozhodl, že si tu dívku nevezme, je topořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení,...
1. Korintským 14:40...mluvit v jazycích. Ve všem panuje slušnostpořádek. Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem...
Titus 1:5... Nechal jsem na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |