Počtu

Hledám varianty 'počtu' [ počty (1) počtu (45) počteni (1) početl (1) počet (28) ]. Nalezeno 75 veršù.
Genesis 46:26... Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do...
Exodus 5:18...Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle....
Exodus 12:4...nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka...
Exodus 30:12...k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu...
Leviticus 25:15...kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle...
Leviticus 25:16...let, tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj...
Leviticus 25:50...výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své...
Leviticus 26:22...připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými...
Numeri 1:45... po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše,...
Numeri 1:49..."Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví,...
Numeri 2:4...synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojskopočtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce...
Numeri 2:6...synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojskopočtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce...
Numeri 2:8...synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojskopočtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186...
Numeri 2:11...synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojskopočtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce...
Numeri 2:13...synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojskopočtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů...
Numeri 2:15...synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojskopočtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151...
Numeri 2:19...synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojskopočtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce...
Numeri 2:21...synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojskopočtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce...
Numeri 2:23...synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojskopočtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení:...
Numeri 2:26...synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojskopočtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce...
Numeri 2:28...synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojskopočtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce...
Numeri 2:30...synů Achira, syn Enanův, a jeho vojskopočtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157...
Numeri 3:46...273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno...
Numeri 3:48...synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo...
Numeri 3:49...vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny...
Numeri 4:48...setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného...
Numeri 14:34... Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch...
Numeri 26:53... je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví,...
Numeri 26:55...rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude...
Numeri 29:18...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:21...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:24...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:27...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:30...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:33...úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:37...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Deuteronomium 10:22...vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egyptapočtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak...
Deuteronomium 26:5...Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným...
Deuteronomium 28:62...Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak...
Deuteronomium 32:8...národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil....
Jozue 4:5... Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. ...
Jozue 4:8... Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a...
1. Samuel 6:4...se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž...
1. Samuel 6:18...za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti...
2. Samuel 2:15...Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti...
2. Samuel 24:2... po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž...
1. Královská 18:31...Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo...
1. Letopisů 7:2...byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisechpočtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho: Jizrachiáš....
1. Letopisů 21:2... po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid...
1. Letopisů 23:3...spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti...
1. Letopisů 23:31...novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před...
1. Letopisů 24:4...předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do...
1. Letopisů 27:24...tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské...
2. Letopisů 24:24...králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší,...
2. Letopisů 29:32...srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako...
Ezdráš 6:17...celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě...
Ester 9:11...je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi....
Job 3:6...temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná,...
Job 14:5...Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dnypočet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí...
Žalmy 38:20...Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za ...
Žalmy 69:29... jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni! sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však,...
Žalmy 106:31... aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavilPočetl mu to za spravedlnost po všechna pokolení, navěky....
Žalmy 147:4...ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký...
Izaiáš 40:26...zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu...
Jan 6:10...tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadilipočtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky...
Skutky 4:4... kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě...
Skutky 6:1...Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili...
Skutky 6:7...modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilopočet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké...
Skutky 7:14...svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvopočtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta,...
Skutky 16:5...Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostlypočtu každý den. Procestovali Frygii a Galacii, protože jim...
Římanům 11:25...Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je...
Zjevení 6:11...ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být...
Zjevení 7:4...našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo...
Zjevení 9:16...stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s...

Slova obsahující počtu: bezpočtu (7) počtu (45)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |