Početným

Hledám varianty 'početným' [ početným (3) početný (6) početnou (2) početní (1) početného (1) početné (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 26:14...velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotupočetné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět....
Deuteronomium 2:10...Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silnýpočetný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se...
Deuteronomium 2:21...- Amonci je ovšem nazývali Zamzumci - mohutnýpočetný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před...
Deuteronomium 7:1... kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy: Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kananejce,...
Deuteronomium 9:2...ty: veliká města opevněná k nebi, mohutnýpočetný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel:...
Deuteronomium 26:5...a tam se stal národem - velikým, mocnýmpočetným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili...
Jozue 17:14...za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když...
Jozue 17:15...nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů....
Jozue 17:17...a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los....
1. Královská 10:2...v hádankách. Když dorazila do Jeruzalémapočetnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy,...
2. Letopisů 1:9...otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání...
2. Letopisů 9:1...v hádankách. Když dorazila do Jeruzalémapočetnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy,...
Žalmy 35:18...Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní...
Ezechiel 17:17...jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocnýmpočetným vojskem nepomůže ve válce, babylonský král...
Daniel 11:25...proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale bude poražen skrze úklady nachystané...
Nahum 1:12...Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece vymizí, budou skoseni. I když jsem ,...
Římanům 4:18...otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |