Počet

Hledám varianty 'počet' [ počty (1) počtu (45) počet (28) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 46:26... Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do...
Exodus 5:18...Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle....
Exodus 12:4...nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka...
Exodus 30:12...k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich Hospodinu...
Leviticus 25:15...kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle...
Leviticus 25:16...let, tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj...
Leviticus 25:50...výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své...
Leviticus 26:22...připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy...
Numeri 1:44...Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými...
Numeri 1:45... po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše,...
Numeri 1:49..."Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví,...
Numeri 2:4...synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojskopočtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce...
Numeri 2:6...synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojskopočtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce...
Numeri 2:8...synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojskopočtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186...
Numeri 2:11...synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojskopočtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce...
Numeri 2:13...synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojskopočtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů...
Numeri 2:15...synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojskopočtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151...
Numeri 2:19...synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojskopočtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce...
Numeri 2:21...synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojskopočtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce...
Numeri 2:23...synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojskopočtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení:...
Numeri 2:26...synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojskopočtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce...
Numeri 2:28...synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojskopočtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce...
Numeri 2:30...synů Achira, syn Enanův, a jeho vojskopočtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157...
Numeri 3:46...273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno...
Numeri 3:48...synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo...
Numeri 3:49...vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny...
Numeri 4:48...setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného...
Numeri 14:34... Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch...
Numeri 26:53... je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví,...
Numeri 26:55...rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude...
Numeri 29:18...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:21...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:24...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:27...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:30...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:33...úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Numeri 29:37...oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé...
Deuteronomium 10:22...vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egyptapočtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak...
Deuteronomium 26:5...Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným...
Deuteronomium 28:62...Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak...
Deuteronomium 32:8...národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil....
Jozue 4:5... Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. ...
Jozue 4:8... Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a...
1. Samuel 6:4...se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž...
1. Samuel 6:18...za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti...
2. Samuel 2:15...Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti...
2. Samuel 24:2... po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž...
1. Královská 18:31...Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo...
1. Letopisů 7:2...byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisechpočtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho: Jizrachiáš....
1. Letopisů 21:2... po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid...
1. Letopisů 23:3...spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti...
1. Letopisů 23:31...novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před...
1. Letopisů 24:4...předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do...
1. Letopisů 27:24...tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské...
2. Letopisů 24:24...králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v malém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší,...
2. Letopisů 29:32...srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako...
Ezdráš 6:17...celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě...
Ester 9:11...je, kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi....
Job 3:6...temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná,...
Job 14:5...Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dnypočet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí...
Žalmy 38:20...Mých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za ...
Žalmy 147:4...ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký...
Izaiáš 40:26...zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu...
Jan 6:10...tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadilipočtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky...
Skutky 4:4... kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě...
Skutky 6:1...Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili...
Skutky 6:7...modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilopočet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké...
Skutky 7:14...svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvopočtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta,...
Skutky 16:5...Jeruzalémě. Církve pak sílily ve víře a rostlypočtu každý den. Procestovali Frygii a Galacii, protože jim...
Římanům 11:25...Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je...
Zjevení 6:11...ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být...
Zjevení 7:4...našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo...
Zjevení 9:16...stě milionů jezdců - zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s...

Slova obsahující počet: bezpočet (6) nespočetného (1) nespočetnému (1) nespočetných (1) počet (28) početí (3) početím (1) početl (1) početné (4) početného (1) početnější (2) početní (1) početnou (2) početný (6) početným (3) spočetl (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |