Počali

Hledám varianty 'počali' [ počnu (3) počnou (3) počnete (3) počneš (5) počneme (3) počne (4) počít (3) počato (1) počali (1) počala (31) počal (3) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 4:1...života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od...
Genesis 4:17...od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho...
Genesis 16:4...muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 21:2...udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna....
Genesis 25:21... Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho ženapočala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla:...
Genesis 29:32...její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!),...
Genesis 29:33... Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel...
Genesis 29:34..." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke...
Genesis 29:35...syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu...
Genesis 30:5...otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne...
Genesis 30:7...jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel...
Genesis 30:17..." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšelpočala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh...
Genesis 30:19...A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla:...
Genesis 30:23...i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůnoPočala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil ...
Genesis 37:30...k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:4...počala, porodila syna a dala mu jméno ErPočala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom...
Exodus 2:2...Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé...
Leviticus 12:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně...
Numeri 5:28...a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech,...
Numeri 11:12...tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš:...
Soudců 13:3...řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila...
Soudců 13:5...víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hlepočneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva,...
Soudců 13:7... Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hlepočneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a...
Soudců 21:7..."Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť...
Soudců 21:16...kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Růt 4:13...jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán...
1. Samuel 1:20...na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh,...
1. Samuel 2:21... Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale...
1. Samuel 10:2... ale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému...
2. Královská 4:17...svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak ...
2. Královská 6:15..."Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než...
1. Letopisů 7:23...utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí,...
Job 3:3...jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po...
Job 15:35...je neplodný, stany úplatkářů pohltí plamenyPočnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou...
Job 31:14... když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se ...
Job 38:28...trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí...
Přísloví 25:8...pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým...
Píseň 8:5...Pod jabloní jsem vzbudila, tam, kde  počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na...
Izaiáš 7:14...Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi....
Izaiáš 8:3... Když jsem se pak doma miloval s prorokynípočala a porodila syna. Hospodin mi řekl: "Dej mu jméno...
Izaiáš 10:3...jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho...
Izaiáš 59:4...se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lžipočnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli,...
Jeremiáš 4:30... nezůstal ani človíček. Co si však, nebožačkopočneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se...
Jeremiáš 5:31...pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z...
Jeremiáš 9:6..."Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící...
Ozeáš 1:3...oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu...
Ozeáš 1:6...zlomím luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej...
Ozeáš 1:8...Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami...
Ozeáš 9:5...nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v den sváteční, v den Hospodinovy slavnosti? I...
Matouš 1:20...si Marii za manželku, neboť to, co v bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno...
Matouš 1:23... co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se...
Lukáš 1:24...vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke...
Lukáš 1:31...se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hlepočneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký,...
Lukáš 1:36...se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic...
Lukáš 12:17...člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl:...
Římanům 9:10...A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izákapočala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic...
1. Korintským 15:29... aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ...
Jakub 1:15...vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |