Počítaje

Hledám varianty 'počítaje' [ počítejte (1) počítat (15) počítáš (2) počítáno (7) počítána (3) počítali (5) počítal (9) počítají (2) počítaje (2) počítá (6) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 15:6..." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin,...
Genesis 30:33...strakaté, a každé jehně, jež nebude načernalépočítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém...
Genesis 41:49... jako je mořského písku. Nakonec ho přestalpočítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta...
Exodus 12:4...moc malá, přibere k sobě nejbližšího sousedaPočítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik...
Leviticus 7:18...ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z jedl,...
Leviticus 17:4...Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude...
Leviticus 25:31... jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a...
Numeri 18:27...jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z...
Numeri 18:30...odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to...
Deuteronomium 2:11...jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na...
Deuteronomium 2:20...vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci -...
Deuteronomium 29:18...zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému...
Soudců 20:36...Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražili. Muži ze...
1. Samuel 14:17..."Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy...
1. Samuel 28:1...proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými...
2. Samuel 4:2...ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k Benjamínovi; Beerotští uprchli do Gitajim a od ...
1. Letopisů 23:11...ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram,...
1. Letopisů 23:14...jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli...
2. Letopisů 5:6... obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli...
Job 3:6...měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla...
Job 14:16...rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu...
Job 39:2...kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhajíPočítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit?...
Žalmy 90:12...zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se,...
Žalmy 139:18...jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, se...
Přísloví 23:7...lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný...
Přísloví 27:14...žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena...
Izaiáš 16:14...praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten...
Izaiáš 21:16...Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého...
Izaiáš 29:17...čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých...
Izaiáš 32:15...tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem...
Izaiáš 53:12...dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrtipočítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a...
Jeremiáš 3:19...vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych  počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi,...
Ezechiel 18:20...otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Když...
Ezechiel 40:5...zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší). Změřil s tu zeď a byla na...
Ezechiel 43:13...chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší): okolo něj je žlab na loket...
Sofoniáš 1:11...bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami...
Matouš 18:24...se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc...
Římanům 2:26...dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a...
Římanům 4:3...říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává...
Římanům 4:5...bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému...
Římanům 4:9...Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté...
Římanům 4:10..."počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po...
Římanům 4:22...zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však...
Římanům 4:23...bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli...
Římanům 4:24...jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho...
Římanům 9:8...že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení:...
2. Korintským 5:19...v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy...
2. Korintským 8:12... Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk ,...
Galatským 3:6...Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové...
2. Timoteus 4:16... Všichni opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání...
Židům 11:19...bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých;...
Jakub 2:23...co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele....

Slova obsahující počítaje: nepočítaje (3) počítaje (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |