Počítá

Hledám varianty 'počítá' [ počítejte (1) počítat (15) počítáš (2) počítáno (7) počítána (3) počítali (5) počítal (9) počítají (2) počítaje (2) počítá (6) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 15:6..." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin,...
Genesis 30:33...strakaté, a každé jehně, jež nebude načernalépočítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém...
Genesis 41:49... jako je mořského písku. Nakonec ho přestalpočítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta...
Exodus 12:4...moc malá, přibere k sobě nejbližšího sousedaPočítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik...
Leviticus 7:18...ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z jedl,...
Leviticus 17:4...Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude...
Leviticus 25:31... jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a...
Numeri 18:27...jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z...
Numeri 18:30...odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to...
Deuteronomium 2:11...jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na...
Deuteronomium 2:20...vlastnictví synům Lotovým." (I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci -...
Deuteronomium 29:18...zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému...
Soudců 20:36...Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražili. Muži ze...
1. Samuel 14:17..."Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš. Saul tehdy...
1. Samuel 28:1...proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými...
2. Samuel 4:2...ze synů Benjamínových. Také Beerot se totiž počítá k Benjamínovi; Beerotští uprchli do Gitajim a od ...
1. Letopisů 23:11...ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram,...
1. Letopisů 23:14...jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli...
2. Letopisů 5:6... obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli...
Job 3:6...měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla...
Job 14:16...rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu...
Job 39:2...kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhajíPočítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit?...
Žalmy 90:12...zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se,...
Žalmy 139:18...jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, se...
Přísloví 23:7...lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný...
Přísloví 27:14...žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena...
Izaiáš 16:14...praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten...
Izaiáš 21:16...Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého...
Izaiáš 29:17...čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých...
Izaiáš 32:15...tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem...
Izaiáš 53:12...dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrtipočítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a...
Jeremiáš 3:19...vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych  počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi,...
Ezechiel 18:20...otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost. Když...
Ezechiel 40:5...zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň delší). Změřil s tu zeď a byla na...
Ezechiel 43:13...chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší): okolo něj je žlab na loket...
Sofoniáš 1:11...bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami...
Matouš 18:24...se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc...
Římanům 2:26...dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a...
Římanům 4:3...říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává...
Římanům 4:5...bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému...
Římanům 4:9...Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté...
Římanům 4:10..."počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po...
Římanům 4:22...zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však...
Římanům 4:23...bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli...
Římanům 4:24...jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž být počítáno, že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho...
Římanům 9:8...že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení:...
2. Korintským 5:19...v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy...
2. Korintským 8:12... Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk ,...
Galatským 3:6...Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové...
2. Timoteus 4:16... Všichni opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání...
Židům 11:19...bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých;...
Jakub 2:23...co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele....

Slova obsahující počítá: napočítá (2) napočítáno (1) napočítáš (1) napočítáte (1) nepočítá (7) odpočítá (1) odpočítáš (1) odpočítáte (1) počítá (6) počítána (3) počítáno (7) počítáš (2) spočítá (6) spočítáno (1) spočítány (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |