Počít

Hledám varianty 'počít' [ počnu (3) počnou (3) počnete (3) počneš (5) počneme (3) počne (4) počít (3) počato (1) počali (1) počala (31) počal (3) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 4:1...života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od...
Genesis 4:17...od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho...
Genesis 16:4...muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 21:2...udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna....
Genesis 25:21... Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho ženapočala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla:...
Genesis 29:32...její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!),...
Genesis 29:33... Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel...
Genesis 29:34..." Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke...
Genesis 29:35...syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu...
Genesis 30:5...otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne...
Genesis 30:7...jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel...
Genesis 30:17..." A tak noci spal s . A Bůh Léu vyslyšelpočala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh...
Genesis 30:19...A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla:...
Genesis 30:23...i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůnoPočala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil ...
Genesis 37:30...k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s . Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:4...počala, porodila syna a dala mu jméno ErPočala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom...
Exodus 2:2...Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé...
Leviticus 12:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně...
Numeri 5:28...a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech,...
Numeri 11:12...tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš:...
Soudců 13:3...řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila...
Soudců 13:5...víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hlepočneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva,...
Soudců 13:7... Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hlepočneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a...
Soudců 21:7..."Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť...
Soudců 21:16...kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy?...
Růt 4:13...jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán...
1. Samuel 1:20...na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu jméno Samuel, Vyslyšel Bůh,...
1. Samuel 2:21... Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery. Mládenec Samuel ale...
1. Samuel 10:2... ale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k táborskému...
2. Královská 4:17...svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak ...
2. Královská 6:15..."Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než...
1. Letopisů 7:23...utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí,...
Job 3:3...jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po...
Job 15:35...je neplodný, stany úplatkářů pohltí plamenyPočnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou...
Job 31:14... když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se ...
Job 38:28...trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led? Kdo rodí...
Přísloví 25:8...pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým...
Píseň 8:5...Pod jabloní jsem vzbudila, tam, kde  počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na...
Izaiáš 7:14...Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu jméno Immanuel, Bůh je s námi....
Izaiáš 8:3... Když jsem se pak doma miloval s prorokynípočala a porodila syna. Hospodin mi řekl: "Dej mu jméno...
Izaiáš 10:3...jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho...
Izaiáš 59:4...se věrnosti. Doufají v nicotu, mluví lžipočnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli,...
Jeremiáš 4:30... nezůstal ani človíček. Co si však, nebožačkopočneš ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se...
Jeremiáš 5:31...pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi, prchněte, z...
Jeremiáš 9:6..."Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící...
Ozeáš 1:3...oženil se s Gomerou, dcerou Diblaimovou. Ta pak počala a porodila mu syna. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej mu...
Ozeáš 1:6...zlomím luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej...
Ozeáš 1:8...Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamu, znovu počala a porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami...
Ozeáš 9:5...nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v den sváteční, v den Hospodinovy slavnosti? I...
Matouš 1:20...si Marii za manželku, neboť to, co v bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno...
Matouš 1:23... co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se...
Lukáš 1:24...vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke...
Lukáš 1:31...se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hlepočneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký,...
Lukáš 1:36...se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic...
Lukáš 12:17...člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!' Pak si řekl:...
Římanům 9:10...A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izákapočala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic...
1. Korintským 15:29... aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ...
Jakub 1:15...vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt....

Slova obsahující počít: napočítá (2) napočítáno (1) napočítáš (1) napočítáte (1) nepočítá (7) nepočítaje (3) nepočítaně (1) nepočítej (1) nezapočítal (1) odpočítá (1) odpočítal (3) odpočítali (1) odpočítáš (1) odpočítáte (1) odpočítej (1) počít (3) počítá (6) počítaje (2) počítají (2) počítajícího (1) počítal (9) počítali (5) počítána (3) počítáno (7) počítáš (2) počítat (15) počítejte (1) přepočítané (2) spočítá (6) spočítal (3) spočítali (3) spočítáno (1) spočítány (2) spočítat (10) spočítej (1) započítal (1) započítat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |