Počínal

Hledám varianty 'počínal' [ počínat (1) počínali (1) počínal (3) počínaje (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 44:12...na zem a rozvázali je. Začal je prohledávatpočínaje od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár...
Leviticus 22:27... zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti...
1. Samuel 27:11... co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš...
Jeremiáš 8:9... Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole...
Ezechiel 25:9...národy,' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot,...
Ezechiel 43:27... aby byl očištěn a zasvěcen. ty dny uplynoupočínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše...
Matouš 20:8...správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdupočínaje od posledních po první.' Přišli tedy ti najatí...
Lukáš 16:8...' A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech...
Lukáš 24:27...nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o...
Lukáš 24:47...musel trpět a třetího dne vstát z mrtvýchPočínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno...
Jan 8:9...to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácetpočínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou...
Skutky 8:35...sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slovapočínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak...
Galatským 1:13...Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně...
1. Timoteus 3:15...se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a...

Slova obsahující počínal: počínal (3) počínali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |