Počátku

Hledám varianty 'počátku' [ počátky (3) počátku (54) počátkem (1) počátek (5) počátcích (2) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a...
Exodus 12:2...v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku....
Deuteronomium 11:12... tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat...
2. Samuel 21:10...pytlovinu a prostřela si ji na skále. Od počátku sklizně, dokud se na z nebe nespustil déšť, k...
1. Letopisů 29:29...jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele,...
2. Letopisů 9:29... Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v...
2. Letopisů 12:15... Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech...
2. Letopisů 16:11...dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a izraelských...
2. Letopisů 20:34...svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna...
2. Letopisů 25:26...o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských...
2. Letopisů 26:22...také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když...
2. Letopisů 28:26...jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize judských a izraelských...
2. Letopisů 35:27...Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v Knize izraelských a judských...
Job 8:7...bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká ....
Job 42:12...tedy Jobovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů...
Žalmy 51:8... hříšný jsem od svého početí. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils ...
Přísloví 8:22...jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými...
Přísloví 8:23...činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti,...
Kazatel 3:11...do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné...
Izaiáš 40:21...to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od založení země nerozumíte? On...
Izaiáš 41:4...nevkročil. Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, ...
Izaiáš 41:26...jako když hrnčíř hlínu rozšlape. Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli:...
Izaiáš 46:10...není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám:...
Izaiáš 48:16...úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to...
Jeremiáš 17:12...a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele,...
Jeremiáš 26:1...tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na počátku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 27:1...nepadl do rukou lidu, který ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 28:1...Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok...
Jeremiáš 49:34...tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo, které na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok...
Pláč 2:19... tvé oko neusne! Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří...
Matouš 19:4...nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí...
Matouš 19:8...vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou...
Matouš 24:8...hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet...
Matouš 24:21...nastane velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly...
Marek 1:1...s vámi po všechny dny do skonání světa."  Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno...
Marek 10:6...vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a ženu'....
Marek 13:8...zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás...
Marek 13:19...budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké nikdy nebude. Kdyby...
Lukáš 1:2...udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I jsem se...
Jan 1:1...čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo...
Jan 1:2...bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj...
Jan 2:11...konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho...
Jan 6:64... Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal:...
Jan 8:44...je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda...
Jan 15:27... A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se...
Skutky 11:15... sestoupil na Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova:...
Filipským 4:15...v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylopočátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z...
Koloským 1:18...všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel...
2. Tesalonickým 2:13... však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v...
Židům 1:10...olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou...
Židům 2:3...my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří...
2. Petr 3:4... zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a...
1. Jan 1:1... Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co...
1. Jan 2:7...nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré přikázání, to slovo, které jste...
1. Jan 2:13...vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým...
1. Jan 2:14...vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží...
1. Jan 2:24...Otce. ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku,...
1. Jan 3:8...on. Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky...
1. Jan 3:11...Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil...
2. Jan 1:5...nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili...
2. Jan 1:6...jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. Do světa totiž vyšla...
Zjevení 21:6..." Pak mi řekl: "Stalo se. jsem Alfa i Omegapočátek i konec. dám žíznícímu zdarma napít z pramene...
Zjevení 22:13...každému podle jeho skutků. jsem Alfa i Omegapočátek i konec, první i poslední." Blaze těm, kteří perou...

Slova obsahující počátku: počátku (54) zpočátku (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |