Plodu

Hledám varianty 'plodu' [ plody (29) plodům (2) plodů (4) plodu (5) plodem (1) plodech (1) plod (17) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 4:3...době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběťplodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí...
Genesis 30:2..."Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s...
Genesis 43:11...tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu,...
Genesis 49:3...tys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda...
Exodus 21:22...prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel...
Exodus 23:16...dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe...
Leviticus 25:19...bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v...
Numeri 12:12...spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš...
Deuteronomium 7:13...milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i...
Deuteronomium 22:9...propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej volem a oslem zapřaženými spolu...
Deuteronomium 26:2...ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:4...ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh...
Deuteronomium 28:11... bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobréhoplodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata...
Deuteronomium 28:33...pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocnýPlody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi...
Deuteronomium 28:42...ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromyplody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu...
Deuteronomium 28:51...starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen...
Deuteronomium 28:53...sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal...
Deuteronomium 30:9...proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i v plodech tvé...
Deuteronomium 32:32...Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed...
Soudců 9:11...ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít...
Nehemiáš 9:36... kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme dnes otroci!...
Job 31:39...a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Žalmy 58:9...jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté...
Žalmy 78:46... aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydalplod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil,...
Žalmy 127:3...obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodinaplod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá,...
Přísloví 8:19...nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt.  plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro...
Přísloví 12:12...kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý...
Píseň 2:13...hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko ,...
Izaiáš 4:2...den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavnýplod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří...
Izaiáš 5:2... i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský,...
Izaiáš 5:4...Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou...
Izaiáš 14:29...vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude jedovatý had. Nejchudší z chudých pastvu...
Izaiáš 65:21...domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet...
Jeremiáš 7:20...- na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a nezhasne!" Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 12:2...Zasadil jsi je, zakořenili, rostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi...
Jeremiáš 17:8... v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je...
Jeremiáš 29:5...a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro...
Jeremiáš 29:28...a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku...
Ezechiel 17:8...pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví...
Ezechiel 17:9...uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny výhonky, které z ...
Ezechiel 17:23...vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci...
Ezechiel 19:12... k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je...
Ezechiel 19:14...a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná silná větev vhodná pro...
Ezechiel 47:12...nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce...
Matouš 26:29...hříchů. Říkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v...
Marek 14:25...za mnohé. Amen, říkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím...
Lukáš 1:42...zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého...
Lukáš 22:18...a rozdělte se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal...
2. Korintským 9:10...jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |