Plod

Hledám varianty 'plod' [ plody (29) plodům (2) plodů (4) plodu (5) plodem (1) plodech (1) plod (17) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 4:3...době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběťplodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí...
Genesis 30:2..."Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s...
Genesis 43:11...tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu,...
Genesis 49:3...tys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda...
Exodus 21:22...prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel...
Exodus 23:16...dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe...
Leviticus 25:19...bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v...
Numeri 12:12...spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš...
Deuteronomium 7:13...milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i...
Deuteronomium 22:9...propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej volem a oslem zapřaženými spolu...
Deuteronomium 26:2...ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 28:4...ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh...
Deuteronomium 28:11... bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobréhoplodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata...
Deuteronomium 28:33...pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocnýPlody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi...
Deuteronomium 28:42...ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromyplody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu...
Deuteronomium 28:51...starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen...
Deuteronomium 28:53...sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal...
Deuteronomium 30:9...proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka i v plodech tvé...
Deuteronomium 32:32...Gomory. Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed...
Soudců 9:11...ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít...
Nehemiáš 9:36... kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme dnes otroci!...
Job 31:39...a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Žalmy 58:9...jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté...
Žalmy 78:46... aby je hubily. Jejich úrodu housenkám vydalplod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil,...
Žalmy 127:3...obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodinaplod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá,...
Přísloví 8:19...nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt.  plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro...
Přísloví 12:12...kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý...
Píseň 2:13...hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko ,...
Izaiáš 4:2...den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavnýplod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří...
Izaiáš 5:2... i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský,...
Izaiáš 5:4...Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou...
Izaiáš 14:29...vás bil. Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude jedovatý had. Nejchudší z chudých pastvu...
Izaiáš 65:21...domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet...
Jeremiáš 7:20...- na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a nezhasne!" Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 12:2...Zasadil jsi je, zakořenili, rostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědomí jsi...
Jeremiáš 17:8... v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je...
Jeremiáš 29:5...a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro...
Jeremiáš 29:28...a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku...
Ezechiel 17:8...pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví...
Ezechiel 17:9...uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny výhonky, které z ...
Ezechiel 17:23...vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci...
Ezechiel 19:12... k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je...
Ezechiel 19:14...a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná silná větev vhodná pro...
Ezechiel 47:12...nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce...
Matouš 26:29...hříchů. Říkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v...
Marek 14:25...za mnohé. Amen, říkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím...
Lukáš 1:42...zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého...
Lukáš 22:18...a rozdělte se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal...
2. Korintským 9:10...jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu...

Slova obsahující plod: nejplodnější (1) neplodná (14) neplodné (4) neplodnost (2) neplodnosti (1) neplodnou (2) neplodný (2) neplodných (1) neplodným (3) nerozplodíš (1) plod (17) plodech (1) plodem (1) plodí (10) plodící (3) plodil (17) plodila (2) plodit (4) plodná (3) plodném (1) plodní (1) plodnost (5) plodnou (1) plodný (1) plodných (1) plodným (1) plodovém (1) plodu (5) plodů (4) plodům (2) plody (29) rozplodí (2) rozplodil (5) rozplodili (3) výplodům (1) zplodí (6) zplodil (191) zplodila (5) zplodili (4) zplodíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |