Ploďte

Hledám varianty 'ploďte' [ ploďte (5) plodit (4) plodila (2) plodil (17) plodí (10) ploď (1) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 1:22...viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ...
Genesis 1:28...stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte...
Genesis 3:18...svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu...
Genesis 5:4...Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 letplodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel...
Genesis 5:7...Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 letplodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel...
Genesis 5:10... Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 letplodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel...
Genesis 5:13...Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 letplodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom...
Genesis 5:16...Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 letplodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom...
Genesis 5:19... Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 letplodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom...
Genesis 5:22...Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 letplodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 5:26... Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 letplodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom...
Genesis 5:30..." Po zplození Noema žil Lámech 595 letplodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom...
Genesis 8:17...po zemi. se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové,...
Genesis 9:1...tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu...
Genesis 9:7... neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověkaPloďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto...
Genesis 11:11... Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 letplodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil...
Genesis 11:13...Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 letplodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera...
Genesis 11:15... Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 letplodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega...
Genesis 11:17... Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 letplodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa...
Genesis 11:19...Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 letplodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga...
Genesis 11:21... Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 letplodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora...
Genesis 11:23... Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 letplodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha...
Genesis 11:25... Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 letplodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama,...
Genesis 35:11...Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí BůhPloď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek...
Deuteronomium 4:25...oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a...
Job 5:7... trápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají. bych se...
Žalmy 7:15...něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu...
Žalmy 94:20...s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na smrt...
Přísloví 10:31...však na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut. Rty...
Izaiáš 61:11... jako nevěstu okrášlenou šperky. Tak jako země plodí své rostliny a zahrada vzklíčit svému semeni, tak...
Izaiáš 65:23...užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná...
Jeremiáš 2:7...krásné jako sad, abyste požívali dary, které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou zemi, zohavili...
Jeremiáš 29:6...zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženyploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte...
Ozeáš 10:1... Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře...
Marek 4:28...klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a...
2. Timoteus 2:23...a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke...
Židům 6:8...úrodu, je na Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí -...
Jakub 1:15...jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospějeplodí smrt. Nepleťte se, milovaní...
Jakub 3:12...i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |