Plnit

Hledám varianty 'plnit' [ plňte (12) plníte (2) plnit (29) plníš (1) plníme (1) plním (1) plnily (1) plnili (9) plnila (4) plnil (6) plní (43) plněna (1) plně (10) plň (3) ]. Nalezen 121 verš.
Leviticus 18:5... pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí...
Leviticus 19:37...všechna pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:8...Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidlaplňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by...
Leviticus 20:22... Zachovávejte všechna pravidla a zákonyPlňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste...
Leviticus 22:31... jsem Hospodin. Zachovávejte přikázáníplňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno;...
Leviticus 25:18...svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš BůhPlňte pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy...
Leviticus 26:3... pravidla a zachovávat přikázáníplnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země...
Leviticus 26:14...Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete ...
Leviticus 26:15...a zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu a ...
Numeri 3:7...aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu...
Numeri 3:8...Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi...
Numeri 3:32... syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 8:26... sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat...
Numeri 15:39...si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma...
Numeri 15:40...si budete připomínat všechna moje přikázáníplnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš...
Deuteronomium 4:13... Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky....
Deuteronomium 29:8...Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvyPlňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni...
Deuteronomium 29:28...náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci,...
Deuteronomium 30:12...odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za...
Deuteronomium 30:13...odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých...
Deuteronomium 30:14...- je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo...
Jozue 9:13... Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty...
1. Královská 6:12...dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému...
1. Královská 22:35...podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad...
1. Královská 22:43... Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera ŠilchihoPlně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co...
2. Královská 21:8...pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš,...
2. Královská 23:3...jeho příkazy, svědectví a ustanoveníplnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také...
1. Letopisů 23:32...pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni,...
1. Letopisů 26:12... Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako...
1. Letopisů 28:7...království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před...
2. Letopisů 25:10...na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko...
2. Letopisů 31:2...a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a...
2. Letopisů 31:4...odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva...
2. Letopisů 34:16...ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v...
2. Letopisů 34:31...jeho příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo...
Ezdráš 7:10... Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumalplnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v...
Nehemiáš 1:9...se ale ke mně navrátíte a budete zachovávatplnit přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám...
Nehemiáš 9:29...se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet...
Nehemiáš 10:30...Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovatplnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho...
Job 37:12...svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou...
Žalmy 4:8...tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v...
Žalmy 10:7... nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,...
Žalmy 25:10...stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine,...
Žalmy 50:14...zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení,...
Žalmy 58:5...bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů...
Žalmy 61:9...Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 64:8...po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhleplní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je,...
Žalmy 76:12...opášeš. Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejteplňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece...
Žalmy 92:15...Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanouplní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je ...
Žalmy 103:18...těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi,...
Žalmy 103:20... kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy...
Žalmy 106:2...vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí...
Žalmy 111:8...věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim...
Žalmy 111:10...Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! ...
Žalmy 119:4...Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé...
Žalmy 119:44... spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál,...
Žalmy 119:57...Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým,...
Žalmy 119:112...přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty,...
Žalmy 119:115... Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil,...
Žalmy 119:166...je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spaseníplním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak...
Žalmy 126:2... zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi...
Žalmy 143:10... mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranuPlnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj...
Přísloví 8:21...obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před...
Přísloví 24:4...jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než...
Přísloví 28:5...je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč...
Přísloví 28:7...chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 29:18... Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Kazatel 2:5...jsem si vinice. Zakládal jsem parky a zahradyplnil je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní...
Kazatel 8:5...jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy,...
Kazatel 12:13...všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohemplň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh...
Izaiáš 65:11...stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se...
Jeremiáš 11:4... z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu...
Jeremiáš 11:6...tato slova: Poslouchejte slova této smlouvyplňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, ...
Jeremiáš 11:8...svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem...
Jeremiáš 13:12... Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý...
Jeremiáš 44:25...dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 51:29... které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestíplní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou...
Ezechiel 18:17... nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úrokyplní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za...
Ezechiel 18:19...poctivě a spravedlivě, dodržoval pravidlaplnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo...
Ezechiel 20:11...svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby...
Ezechiel 20:13...se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty....
Ezechiel 20:21... zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl...
Ezechiel 21:20...jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z...
Ezechiel 27:25...lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři,...
Ezechiel 39:19...pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se...
Ezechiel 43:11...očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádáníplnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol...
Joel 2:11...své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův...
Sofoniáš 1:9...den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví...
Zachariáš 9:15... Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich...
Zachariáš 9:17... Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť...
Malachiáš 3:14..."Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho mámeplnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako...
Matouš 5:19...považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za...
Matouš 7:24...pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slovaplní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj...
Matouš 12:50...a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra,...
Matouš 23:3...se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se...
Matouš 23:28...navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a...
Marek 3:35...a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu...
Lukáš 6:47...každý, kdo ke mně přichází, slyší slovoplní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu...
Lukáš 8:21...a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovoplní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a...
Jan 8:44...slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v...
Skutky 13:52...z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do...
Skutky 15:15... aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se...
Římanům 1:29...nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a...
Římanům 2:13...ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají,...
Římanům 2:27...to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a...
Římanům 9:31... a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto...
Římanům 10:5...Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví...
1. Korintským 7:3...manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži....
1. Korintským 13:12...v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra,...
2. Korintským 7:16...úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží...
2. Korintským 12:9... ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu...
Galatským 3:12...ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí...
Efeským 2:3...spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostemPlnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou...
Efeským 4:16...a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu...
Koloským 1:25...podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a...
Titus 3:3...žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporníplní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a...
Jakub 2:8...jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého...
1. Petr 3:8...cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitníplní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo...
1. Jan 2:17...světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina....
1. Jan 5:2...děti, se pozná podle toho, že milujeme Bohaplníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom...
1. Jan 5:3...jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká....

Slova obsahující plnit: doplnit (1) naplnit (12) plnit (29) plnitelem (1) splnit (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |