Plní

Hledám varianty 'plní' [ plnými (5) plnýma (1) plným (1) plných (16) plný (39) plňte (12) plnou (15) plno (4) plníte (2) plnit (29) plníš (1) plníme (1) plním (1) plnily (1) plnili (9) plnila (4) plnil (6) plní (43) plni (1) plněna (1) plnému (2) plného (3) plně (10) plné (74) plná (40) plna (4) plň (3) pln (1) ]. Nalezeny 323 verše.
Genesis 6:11...Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkaženáplná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý...
Genesis 6:13...řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při...
Genesis 23:9...jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský...
Genesis 41:47...zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi...
Genesis 43:21...nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbroplné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli...
Genesis 50:3...otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a...
Exodus 7:28...se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé...
Exodus 9:8...tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před...
Leviticus 5:24...anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí toplné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti...
Leviticus 16:12...svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před...
Leviticus 18:5... pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí...
Leviticus 19:37...všechna pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:8...Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidlaplňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by...
Leviticus 20:22... Zachovávejte všechna pravidla a zákonyPlňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste...
Leviticus 22:31... jsem Hospodin. Zachovávejte přikázáníplňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno;...
Leviticus 23:15...jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak...
Leviticus 25:18...svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš BůhPlňte pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy...
Leviticus 26:3... pravidla a zachovávat přikázáníplnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země...
Leviticus 26:14...Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete ...
Leviticus 26:15...a zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu a ...
Numeri 3:7...aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu...
Numeri 3:8...Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi...
Numeri 3:32... syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 5:7...svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škoduplné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči...
Numeri 7:13...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:14...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:19...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:20...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:25...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:26...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:31...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:32...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:37...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:38...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:43...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:44...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:49...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:50...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:55...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:56...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:61...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:62...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:67...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:68...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:73...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:74...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:79...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:80...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:86...šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem...
Numeri 8:26... sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat...
Numeri 15:39...si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma...
Numeri 15:40...si budete připomínat všechna moje přikázáníplnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš...
Numeri 22:18...odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz...
Numeri 24:13...za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův...
Numeri 32:17...dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdemeplné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na...
Numeri 32:27...městech, zatímco tvoji služebníci, každýplné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem,...
Deuteronomium 3:18... Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordánplné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze...
Deuteronomium 4:13... Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky....
Deuteronomium 6:11...veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny,...
Deuteronomium 8:15...To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To...
Deuteronomium 10:7...Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili...
Deuteronomium 29:8...Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvyPlňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni...
Deuteronomium 29:28...náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci,...
Deuteronomium 30:12...odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za...
Deuteronomium 30:13...odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých...
Deuteronomium 30:14...- je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo...
Deuteronomium 32:32... Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten...
Deuteronomium 33:23...nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad...
Jozue 9:13... Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty...
Soudců 6:38...ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosuplnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na ,...
Soudců 16:27...tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I...
Soudců 18:11...a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova roduplné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v...
Soudců 18:17... Kněz zatím stál u brány s šesti sty mužiplné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu,...
Růt 1:21... Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil ....
1. Samuel 4:13... Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlíželplný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou...
1. Samuel 25:10..."Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj...
2. Samuel 22:12...křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily...
2. Samuel 24:24..." odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť,...
1. Královská 6:12...dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému...
1. Královská 22:35...podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad...
1. Královská 22:43... Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera ŠilchihoPlně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co...
2. Královská 3:16... "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani...
2. Královská 4:4...syny dveře a lij do všech těch džbánů olejPlné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za...
2. Královská 4:6...podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl...
2. Královská 4:39... Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml,...
2. Královská 7:15...stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku...
2. Královská 21:8...pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš,...
2. Královská 23:3...jeho příkazy, svědectví a ustanoveníplnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také...
2. Královská 24:4... kterou proléval, byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy...
1. Letopisů 12:34...Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníkůplné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1...
1. Letopisů 12:38...kmene Manases v Zajordání 120 000 mužůplné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to...
1. Letopisů 21:22...se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen ...
1. Letopisů 21:24..."To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu...
1. Letopisů 23:32...pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni,...
1. Letopisů 26:12... Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako...
1. Letopisů 28:7...království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před...
2. Letopisů 25:10...na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko...
2. Letopisů 31:2...a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a...
2. Letopisů 31:4...odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva...
2. Letopisů 34:16...ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v...
2. Letopisů 34:31...jeho příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo...
2. Letopisů 36:21...otročili do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po...
Ezdráš 7:10... Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumalplnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v...
Nehemiáš 1:9...se ale ke mně navrátíte a budete zachovávatplnit přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám...
Nehemiáš 9:25...hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i ovocné...
Nehemiáš 9:29...se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet...
Nehemiáš 10:30...Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovatplnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a...
Job 14:1... Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne...
Job 20:11...rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo...
Job 21:23...On přece soudí všechno na nebi! Jeden umíráplné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a...
Job 21:25...tukem a kosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu...
Job 23:2...na to řekl: "I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych...
Job 32:19...víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu...
Job 37:12...svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou...
Job 41:14...uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na...
Žalmy 4:8...tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v...
Žalmy 5:10...v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu...
Žalmy 10:7... nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,...
Žalmy 19:10...obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou praváplná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato...
Žalmy 25:10...stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine,...
Žalmy 26:10...nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci...
Žalmy 33:5...a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich...
Žalmy 48:11...do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen jásají...
Žalmy 50:2...od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionuplné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude...
Žalmy 50:14...zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení,...
Žalmy 55:16...se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana...
Žalmy 58:3...lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! odmalička se...
Žalmy 58:5...bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů...
Žalmy 61:9...Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 64:8...po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhleplní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je,...
Žalmy 65:10...ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ,...
Žalmy 66:17...vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němuplna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si...
Žalmy 72:19...jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna...
Žalmy 74:20...svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! utlačení nejsou...
Žalmy 76:12...opášeš. Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejteplňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece...
Žalmy 78:36...že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci,...
Žalmy 80:6...Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě,...
Žalmy 88:4...tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. patřím k...
Žalmy 92:15...Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanouplní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je ...
Žalmy 94:19... Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou...
Žalmy 103:18...těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi,...
Žalmy 103:20... kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy...
Žalmy 104:24...tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širé a veliké, havěť...
Žalmy 106:2...vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí...
Žalmy 111:8...věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim...
Žalmy 111:10...Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! ...
Žalmy 119:4...Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé...
Žalmy 119:44... spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál,...
Žalmy 119:57...Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým,...
Žalmy 119:64...se drží tvých pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých zákonech! Svému...
Žalmy 119:112...přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty,...
Žalmy 119:115... Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil,...
Žalmy 119:166...je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spaseníplním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak...
Žalmy 126:2... zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi...
Žalmy 127:5...zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich  plný toulec - takový nebude zahanben, bude s protivníky...
Žalmy 130:4...viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali! Spoléhám na...
Žalmy 130:7...V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On sám...
Žalmy 143:4...zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o...
Žalmy 143:10... mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranuPlnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj...
Žalmy 144:8...vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak,...
Žalmy 144:11...vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou...
Žalmy 144:13...sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny  plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí...
Žalmy 149:6...jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách...
Přísloví 3:10...ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo...
Přísloví 3:17...bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem...
Přísloví 8:21...obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před...
Přísloví 10:26...mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k...
Přísloví 12:23...Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup aleplna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena...
Přísloví 17:1... Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna,...
Přísloví 20:17... Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se...
Přísloví 24:4...jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než...
Přísloví 28:5...je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč...
Přísloví 28:7...chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 29:6... Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu. Spravedlivý zájem o právo...
Přísloví 29:18... Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Kazatel 2:5...jsem si vinice. Zakládal jsem parky a zahradyplnil je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní...
Kazatel 8:5...jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy,...
Kazatel 9:3...že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom...
Kazatel 12:13...všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohemplň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh...
Píseň 5:2... dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si svlékla, mám se...
Izaiáš 2:6...jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského věštění - tleskají...
Izaiáš 2:7...- tleskají výplodům cizinců! Jejich země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je...
Izaiáš 2:8...je plná koní a vozů bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí...
Izaiáš 9:11...proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále...
Izaiáš 11:9...záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten...
Izaiáš 21:5... Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšeníPlné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte,...
Izaiáš 22:2...je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem...
Izaiáš 30:27...hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako...
Izaiáš 32:18...příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les...
Izaiáš 38:15... učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád...
Izaiáš 58:1...Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křičplna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas...
Izaiáš 59:3... Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti...
Izaiáš 65:11...stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se...
Jeremiáš 2:6... který nás provázel na poušti zemí pustouplnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se...
Jeremiáš 5:27... nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle...
Jeremiáš 6:11... Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho...
Jeremiáš 11:4... z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu...
Jeremiáš 11:6...tato slova: Poslouchejte slova této smlouvyplňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, ...
Jeremiáš 11:8...svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem...
Jeremiáš 12:6... právě oni zradili; křičeli na tebeplných plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili...
Jeremiáš 13:12... Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý...
Jeremiáš 22:7...obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každéhoplné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do...
Jeremiáš 23:10... kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny...
Jeremiáš 35:5... Postavil jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno...
Jeremiáš 44:25...dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 51:29... které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestíplní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou...
Pláč 1:1...nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy!...
Ezechiel 1:18... a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi...
Ezechiel 9:9...Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž:...
Ezechiel 10:2...muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam...
Ezechiel 10:12...včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta...
Ezechiel 18:17... nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úrokyplní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za...
Ezechiel 18:19...poctivě a spravedlivě, dodržoval pravidlaplnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo...
Ezechiel 20:11...svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby...
Ezechiel 20:13...se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty....
Ezechiel 20:21... zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl...
Ezechiel 21:20...jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z...
Ezechiel 23:12...hejtmanech a velitelích, po vojevůdcíchplné výstroji - samých krasavcích, co jezdí na koních....
Ezechiel 23:24... co jezdí na koních. Přitáhnou na tebeplné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. ...
Ezechiel 23:32...své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný k okraji. Opiješ se k...
Ezechiel 24:6...Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z...
Ezechiel 24:12...a ta připálenina zmizí. Marné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím! Tvá...
Ezechiel 27:25...lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři,...
Ezechiel 28:12...Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalostiplný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží...
Ezechiel 32:6...kaluží, tvá krev dosáhne k pohořím, budou  plné všechny rokliny! zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na...
Ezechiel 33:31...tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi...
Ezechiel 37:1...odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle -...
Ezechiel 38:4...s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdceplné výstroji, nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny...
Ezechiel 39:19...pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se...
Ezechiel 43:11...očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádáníplnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol...
Ozeáš 6:8...byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinnýchplné krvavých šlépějí. Jako loupežníci číhající na lidi,...
Joel 2:11...své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův...
Joel 2:24... podzimní i jarní, jako dřív. Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím...
Joel 4:13...srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis je plný, káď přetéká; jejich hanebnost je veliká! Davy a...
Amos 2:13...Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla...
Amos 6:6...tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza...
Nahum 2:13...lvíčatům a pro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti...
Nahum 3:1... se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit. sviští bič! Kola...
Abakuk 3:3...Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září...
Sofoniáš 1:9...den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví...
Sofoniáš 3:1...a pěstí zahrozí. Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučit;...
Zachariáš 1:13...mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej -...
Zachariáš 8:5...v ruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak praví...
Zachariáš 9:15... Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich...
Zachariáš 9:17... Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť...
Malachiáš 3:14..."Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho mámeplnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako...
Matouš 5:19...považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za...
Matouš 7:24...pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slovaplní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj...
Matouš 12:50...a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra,...
Matouš 14:20...posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě...
Matouš 15:37...posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a...
Matouš 23:3...se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se...
Matouš 23:25... čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve...
Matouš 23:27...Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek...
Matouš 23:28...navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a...
Marek 3:35...a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu...
Marek 6:43...najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc...
Marek 8:19...Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct,"...
Marek 8:20... "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm,"...
Lukáš 3:15...jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli...
Lukáš 4:1... syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní...
Lukáš 5:12... Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a...
Lukáš 6:47...každý, kdo ke mně přichází, slyší slovoplní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu...
Lukáš 8:21...a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovoplní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a...
Lukáš 11:39...leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který...
Lukáš 14:23...a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou...
Lukáš 16:20...žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu...
Jan 1:14...slávu, slávu, jakou od Otce jednorozený Synplný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal:...
Jan 8:44...slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v...
Jan 9:34...by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali....
Jan 19:29...se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a...
Jan 21:11...nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik,...
Skutky 6:3...vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověstiplných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se...
Skutky 6:5...návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora,...
Skutky 6:8...Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpánplný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky....
Skutky 7:55...tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On všakplný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu...
Skutky 8:23...ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy...
Skutky 11:24...srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý mužplný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě...
Skutky 13:10...se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti!...
Skutky 13:52...z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do...
Skutky 15:15... aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se...
Skutky 17:16...Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i...
Skutky 26:12...dokonce i v jiných městech. Jednou jsem seplnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do...
Římanům 1:29...nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a...
Římanům 2:13...ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají,...
Římanům 2:27...to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a...
Římanům 9:31... a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto...
Římanům 10:5...Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví...
Římanům 15:14...a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se...
Římanům 15:29... A vím, že k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro...
1. Korintským 7:3...manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži....
1. Korintským 13:12...v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra,...
2. Korintským 7:16...úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží...
2. Korintským 12:9... ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu...
Galatským 3:12...ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí...
Efeským 2:3...spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostemPlnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou...
Efeským 4:13...a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat...
Efeským 4:16...a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu...
Efeským 4:22...způsob života i to staré , které je zkaženéplné klamných tužeb. Obnovujte ducha své...
Efeským 4:24...se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazuplného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a...
Koloským 1:25...podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a...
Koloským 2:2...láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství -...
1. Tesalonickým 1:5...ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy...
Titus 3:3...žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporníplní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a...
Židům 10:22...domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí...
Jakub 2:8...jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého...
Jakub 3:8...člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zloplné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také...
Jakub 3:17...především čistá, dále pokojná, vlídná, povolnáplná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a...
1. Petr 3:8...cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitníplní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo...
2. Petr 2:14... když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem...
1. Jan 2:17...světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina....
1. Jan 5:2...děti, se pozná podle toho, že milujeme Bohaplníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom...
1. Jan 5:3...jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká....
2. Jan 1:8...to, jsme usilovali; nenechme se připravitplnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale...
Zjevení 4:6...a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu,...
Zjevení 4:8...bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý,...
Zjevení 5:8...na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou...
Zjevení 15:7...bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil...
Zjevení 17:3...jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena...
Zjevení 17:4... drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla...
Zjevení 21:9...z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď,...

Slova obsahující plní: doplní (1) naplní (51) naplním (11) naplníme (1) naplníte (1) nenaplní (8) neplní (4) neplním (1) neplníte (2) nepřeplní (1) nesplní (7) nesplníte (1) nevyplní (2) plní (43) plnící (1) plním (1) plníme (1) plníš (1) plníte (2) splní (11) splním (15) splníme (2) splníte (1) úplní (1) vyplní (2) vyplním (4) vyplníš (1) zaplní (3) zaplním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |