Plné

Hledám varianty 'plné' [ plnými (5) plnýma (1) plným (1) plných (16) plný (39) plnou (15) plno (4) plní (43) plni (1) plnému (2) plného (3) plné (74) plná (40) plna (4) pln (1) ]. Nalezeny 244 verše.
Genesis 6:11...Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkaženáplná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý...
Genesis 6:13...řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při...
Genesis 23:9...jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský...
Genesis 41:47...zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi...
Genesis 43:21...nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbroplné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli...
Genesis 50:3...otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a...
Exodus 7:28...se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé...
Exodus 9:8...tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před...
Leviticus 5:24...anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí toplné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti...
Leviticus 16:12...svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před...
Leviticus 18:5... pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí...
Leviticus 23:15...jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Do dne následujícího po sedmé sobotě tak...
Numeri 3:32... syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 5:7...svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škoduplné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči...
Numeri 7:13...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:14...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:19...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:20...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:25...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:26...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:31...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:32...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:37...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:38...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:43...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:44...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:49...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:50...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:55...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:56...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:61...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:62...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:67...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:68...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:73...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:74...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:79...o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden...
Numeri 7:80...moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelechplná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční...
Numeri 7:86...šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem...
Numeri 22:18...odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz...
Numeri 24:13...za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův...
Numeri 32:17...dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdemeplné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na...
Numeri 32:27...městech, zatímco tvoji služebníci, každýplné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem,...
Deuteronomium 3:18... Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordánplné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze...
Deuteronomium 6:11...veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny,...
Deuteronomium 8:15...To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To...
Deuteronomium 10:7...Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili...
Deuteronomium 32:32... Jejich hrozny jsou jedovaté, jejich plody plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten...
Deuteronomium 33:23...nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad...
Soudců 6:38...ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosuplnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na ,...
Soudců 16:27...tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I...
Soudců 18:11...a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova roduplné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v...
Soudců 18:17... Kněz zatím stál u brány s šesti sty mužiplné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu,...
Růt 1:21... Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil ....
1. Samuel 4:13... Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlíželplný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou...
1. Samuel 25:10..."Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj...
2. Samuel 22:12...křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily...
2. Samuel 24:24..." odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť,...
2. Královská 3:16... "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani...
2. Královská 4:4...syny dveře a lij do všech těch džbánů olejPlné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za...
2. Královská 4:6...podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl...
2. Královská 4:39... Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml,...
2. Královská 7:15...stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku...
2. Královská 24:4... kterou proléval, byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy...
1. Letopisů 12:34...Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníkůplné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1...
1. Letopisů 12:38...kmene Manases v Zajordání 120 000 mužůplné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to...
1. Letopisů 21:22...se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen ...
1. Letopisů 21:24..."To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu...
2. Letopisů 25:10...na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko...
2. Letopisů 34:16...ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v...
2. Letopisů 36:21...otročili do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po...
Nehemiáš 9:25...hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i ovocné...
Nehemiáš 9:29...se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a...
Job 14:1... Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne...
Job 20:11...rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo...
Job 21:23...On přece soudí všechno na nebi! Jeden umíráplné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna obalená tukem a...
Job 21:25...tukem a kosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu...
Job 23:2...na to řekl: "I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych...
Job 32:19...víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu...
Job 41:14...uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na...
Žalmy 5:10...v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu...
Žalmy 10:7... nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,...
Žalmy 19:10...obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou praváplná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato...
Žalmy 25:10...stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine,...
Žalmy 26:10...nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci...
Žalmy 33:5...a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich...
Žalmy 48:11...do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen jásají...
Žalmy 50:2...od slunce východu tam, kde zapadá. Ze Sionuplné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude...
Žalmy 55:16...se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana...
Žalmy 58:3...lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! odmalička se...
Žalmy 58:5...bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů...
Žalmy 64:8...po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhleplní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je,...
Žalmy 65:10...ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ,...
Žalmy 66:17...vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němuplna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si...
Žalmy 72:19...jméno je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna...
Žalmy 74:20...svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! utlačení nejsou...
Žalmy 78:36...že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci,...
Žalmy 80:6...Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě,...
Žalmy 88:4...tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. patřím k...
Žalmy 92:15...Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanouplní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je ...
Žalmy 94:19... Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou...
Žalmy 104:24...tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širé a veliké, havěť...
Žalmy 111:10...Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! ...
Žalmy 119:64...se drží tvých pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých zákonech! Svému...
Žalmy 127:5...zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich  plný toulec - takový nebude zahanben, bude s protivníky...
Žalmy 130:4...viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali! Spoléhám na...
Žalmy 130:7...V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty vykoupit. On sám...
Žalmy 143:4...zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o...
Žalmy 144:8...vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak,...
Žalmy 144:11...vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou...
Žalmy 144:13...sloupy stavbu paláce zdobící. Naše spižírny  plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí...
Žalmy 149:6...jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách...
Přísloví 3:10...ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo...
Přísloví 3:17...bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem...
Přísloví 10:26...mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k...
Přísloví 12:23...Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup aleplna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena...
Přísloví 17:1... Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna,...
Přísloví 20:17... Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se...
Přísloví 24:4...jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než...
Přísloví 28:7...chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 29:6... Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu. Spravedlivý zájem o právo...
Přísloví 29:18... Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Kazatel 8:5...jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy,...
Kazatel 9:3...že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom...
Píseň 5:2... dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si svlékla, mám se...
Izaiáš 2:6...jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského věštění - tleskají...
Izaiáš 2:7...- tleskají výplodům cizinců! Jejich země je plná stříbra, zlata a nepřeberných pokladů. Jejich země je...
Izaiáš 2:8...je plná koní a vozů bezpočtu. Jejich země je plná model; vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobí...
Izaiáš 9:11...proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále...
Izaiáš 11:9...záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten...
Izaiáš 21:5... Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšeníPlné stoly. Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejte,...
Izaiáš 22:2...je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem...
Izaiáš 30:27...hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako...
Izaiáš 32:18...příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les...
Izaiáš 38:15... učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád...
Izaiáš 58:1...Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křičplna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas...
Izaiáš 59:3... Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti...
Jeremiáš 2:6... který nás provázel na poušti zemí pustouplnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou se...
Jeremiáš 5:27... nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle...
Jeremiáš 6:11... Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho...
Jeremiáš 12:6... právě oni zradili; křičeli na tebeplných plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili...
Jeremiáš 13:12... Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý...
Jeremiáš 22:7...obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každéhoplné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do...
Jeremiáš 23:10... kvůli jeho svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny...
Jeremiáš 35:5... Postavil jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se vína." "My víno...
Jeremiáš 51:29... které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestíplní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou...
Pláč 1:1...nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy!...
Ezechiel 1:18... a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi...
Ezechiel 9:9...Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž:...
Ezechiel 10:2...muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam...
Ezechiel 10:12...včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta...
Ezechiel 18:17... nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úrokyplní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za...
Ezechiel 20:11...svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby...
Ezechiel 20:13...se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty....
Ezechiel 20:21... zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl...
Ezechiel 23:12...hejtmanech a velitelích, po vojevůdcíchplné výstroji - samých krasavcích, co jezdí na koních....
Ezechiel 23:24... co jezdí na koních. Přitáhnou na tebeplné zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců. ...
Ezechiel 23:32...své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný k okraji. Opiješ se k...
Ezechiel 24:6...Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z...
Ezechiel 24:12...a ta připálenina zmizí. Marné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím! Tvá...
Ezechiel 28:12...Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalostiplný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží...
Ezechiel 32:6...kaluží, tvá krev dosáhne k pohořím, budou  plné všechny rokliny! zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na...
Ezechiel 33:31...tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi...
Ezechiel 37:1...odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle -...
Ezechiel 38:4...s celým tvým vojskem - koně i všechny jezdceplné výstroji, nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny...
Ezechiel 39:19...pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se...
Ozeáš 6:8...byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinnýchplné krvavých šlépějí. Jako loupežníci číhající na lidi,...
Joel 2:24... podzimní i jarní, jako dřív. Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím...
Joel 4:13...srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis je plný, káď přetéká; jejich hanebnost je veliká! Davy a...
Amos 2:13...Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla...
Amos 6:6...tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza...
Nahum 2:13...lvíčatům a pro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti...
Nahum 3:1... se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit. sviští bič! Kola...
Abakuk 3:3...Paranu. séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září...
Sofoniáš 1:9...den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví...
Sofoniáš 3:1...a pěstí zahrozí. Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a útisku! Nikoho neposlouchá, nedá se poučit;...
Zachariáš 1:13...mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej -...
Zachariáš 8:5...v ruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak praví...
Zachariáš 9:15... Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich...
Zachariáš 9:17... Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť...
Matouš 7:24...pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slovaplní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj...
Matouš 12:50...a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra,...
Matouš 14:20...posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě...
Matouš 15:37...posbírali nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a...
Matouš 23:25... čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve...
Matouš 23:27...Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek...
Matouš 23:28...navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a...
Marek 3:35...a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu...
Marek 6:43...najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc...
Marek 8:19...Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct,"...
Marek 8:20... "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm,"...
Lukáš 3:15...jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli...
Lukáš 4:1... syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní...
Lukáš 5:12... Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a...
Lukáš 6:47...každý, kdo ke mně přichází, slyší slovoplní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu...
Lukáš 8:21...a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovoplní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a...
Lukáš 11:39...leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který...
Lukáš 14:23...a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou...
Lukáš 16:20...žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu...
Jan 1:14...slávu, slávu, jakou od Otce jednorozený Synplný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal:...
Jan 9:34...by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali....
Jan 19:29...se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na yzop a...
Jan 21:11...nalovili." Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik,...
Skutky 6:3...vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověstiplných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se...
Skutky 6:5...návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora,...
Skutky 6:8...Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpánplný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky....
Skutky 7:55...tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On všakplný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu...
Skutky 8:23...ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy...
Skutky 11:24...srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý mužplný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě...
Skutky 13:10...se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti!...
Skutky 13:52...z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do...
Skutky 17:16...Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i...
Skutky 26:12...dokonce i v jiných městech. Jednou jsem seplnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do...
Římanům 1:29...nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a...
Římanům 2:13...ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají,...
Římanům 2:27...to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a...
Římanům 10:5...Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví...
Římanům 15:14...a víc. Mám o vás jistotu, bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se...
Římanům 15:29... A vím, že k vám přijdu, přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro...
1. Korintským 7:3...manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži....
Galatským 3:12...ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí...
Efeským 4:13...a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat...
Efeským 4:16...a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu...
Efeským 4:22...způsob života i to staré , které je zkaženéplné klamných tužeb. Obnovujte ducha své...
Efeským 4:24...se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazuplného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a...
Koloským 2:2...láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství -...
1. Tesalonickým 1:5...ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy...
Titus 3:3...žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporníplní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a...
Židům 10:22...domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí...
Jakub 3:8...člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zloplné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také...
Jakub 3:17...především čistá, dále pokojná, vlídná, povolnáplná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a...
1. Petr 3:8...cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitníplní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo...
2. Petr 2:14... když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem...
1. Jan 2:17...světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina....
2. Jan 1:8...to, jsme usilovali; nenechme se připravitplnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale...
Zjevení 4:6...a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu,...
Zjevení 4:8...bytosti měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý,...
Zjevení 5:8...na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali novou...
Zjevení 15:7...bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil...
Zjevení 17:3...jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena...
Zjevení 17:4... drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla...
Zjevení 21:9...z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď,...

Slova obsahující plné: plné (74) plného (3) plnému (2) smysluplného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |