Plevou

Hledám varianty 'plevou' [ plevy (11) plevou (1) plevami (1) pleva (2) plev (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Job 13:25...List větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na sepisuješ hořké žaloby a...
Job 21:18...rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá...
Job 41:20...nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí směje se...
Žalmy 1:4...podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně...
Žalmy 35:5... jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta je...
Izaiáš 17:13... on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S...
Izaiáš 29:5...horda těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina...
Izaiáš 40:24...zemi kořeny, jak na zavane, uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnat?...
Izaiáš 41:15...hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jakoplevami. Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou...
Jeremiáš 13:24... kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem...
Daniel 2:35...bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky - jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po...
Ozeáš 13:3... jež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína. jsem Hospodin, tvůj Bůh, od...
Nahum 1:10...svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy. Z tebe, Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí...
Sofoniáš 2:2...národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár Hospodinova...
Matouš 3:12...mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z...
Lukáš 3:17...mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |