Plení

Hledám varianty 'plení' [ plenit (3) plenily (1) plenili (4) plenil (2) plení (5) pleněni (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 21:30...jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonuplenili jsme jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak...
Soudců 2:14...hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří je plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže...
1. Samuel 14:36...V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!"...
1. Samuel 23:1...Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu.  plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina:...
Izaiáš 1:7... vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela zničená....
Izaiáš 17:14... jsou pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Běda zemi, v...
Jeremiáš 30:16... kdo sužují, půjdou do zajetí. Ti, kdo  plení, budou sami pleněni a všechny, kdo olupují, nechám...
Ezechiel 29:19...Egypt! si odnese jeho bohatství, rabujeplení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby, za...
Ezechiel 38:12... brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid...
Ezechiel 38:13...vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stáda i...
Ezechiel 39:10... Oberou o kořist ty, kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne...
Nahum 2:3...navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty...
Nahum 3:1...vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit. sviští bič! Kola rachotí! Koně se dali v trysk!...
Abakuk 2:8...probudí a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení -...
Zachariáš 2:12... pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka....

Slova obsahující plení: plení (5) vyplení (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |