Plaví

Hledám základ 'plaví' [ neodplaví (1) odplaví (2) plaví (2) přeplaví (1) zaplaví (5) zaplavím (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Job 14:19... jako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš,...
Job 18:15...stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho...
Job 20:23...si břicho cpe, Bůh na něj sešle vroucí hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní...
Job 24:18...se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, nikdo nezamíří k...
Píseň 8:7...žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění...
Izaiáš 8:8...svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne po bradu....
Izaiáš 60:6...národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů zaplaví, dromedáři z Midiánu a z Efy, přijdou i všichni ze...
Izaiáš 66:12...Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a slávou národů jako rozvodněným potokem....
Jeremiáš 46:8...proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed!...
Jeremiáš 47:2...stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemi i všechno na , města i s obyvateli. Lidé budou...
Ozeáš 5:10...ti, kdo posunují mezníky; svou prchlivostí je zaplavím jako povodní. Efraim bude poroben, soudem rozdrcen,...
Matouš 8:18...je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec...
Skutky 27:24...dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchopte, pánové! Věřím totiž Bohu...
Zjevení 18:17...kormidelník i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodích, námořníci a všichni, kdo pracují na moři,...

Slova obsahující plaví: neodplaví (1) odplaví (2) plaví (2) přeplaví (1) zaplaví (5) zaplavím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |