Platit

Hledám varianty 'platit' [ platíte (1) platit (18) platíš (1) platili (2) platila (1) platil (2) platí (30) ]. Nalezeny 54 verše.
Exodus 12:49...nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali...
Exodus 27:11... sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket...
Leviticus 7:7...svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal...
Leviticus 14:2..."Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde...
Leviticus 15:3...pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho...
Leviticus 15:33...jej znečišťuje, a o ženě při jejím krváceníPlatí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž...
Leviticus 25:31...se však budou počítat za polní půdu; bude pro  platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět....
Numeri 4:27...se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich...
Numeri 5:29...bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivostiPlatí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela,...
Numeri 8:24...promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí...
Numeri 9:14... Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven,...
Numeri 15:15...i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro...
Numeri 15:16... Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Numeri 30:5...všechny sliby a závazky, které na sebe vzalaplatit. Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyší,...
Numeri 30:8... nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší,...
Numeri 30:10... jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě...
Numeri 30:12... bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší,...
Deuteronomium 8:18...smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina...
Deuteronomium 24:16...k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý...
1. Samuel 30:25..." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do...
2. Královská 12:13...najímali tesaře a stavitele, zedníky a kameníkyPlatili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova...
2. Královská 14:6...je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý...
2. Královská 23:35...zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu bylo vyměřeno. Joakim to stříbro a...
2. Letopisů 25:4... je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý...
Nehemiáš 11:23...byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámuPlatil pro královský výnos určující den po dni, co mají...
Žalmy 37:21...z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však soucit a rozdává. Požehnaní od...
Přísloví 6:26... jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se platí i bochníkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši...
Jeremiáš 31:36...jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele...
Pláč 5:4...vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme, zbaveni...
Ezechiel 16:33...manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty - uplácíš je, aby za...
Ezechiel 27:13... Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za...
Ezechiel 27:15...obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovyplatí ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede...
Ezechiel 27:16...s tebou vede obchody kvůli množství tvého zbožíplatí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými látkami, kmentem,...
Ezechiel 27:17... Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a balzámy....
Ezechiel 27:19...a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zbožíplatí i kovaným železem, kasií a skořicí. Dedan s tebou...
Ezechiel 27:21...všichni kedarští princové jsou tvými zákazníkyplatí ti jehňaty, kozly a berany. Kupci ze Sáby a Raemy s...
Ezechiel 27:22...ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy. Cháran,...
Daniel 6:13...tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona Médů a...
Daniel 8:17...mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v...
Daniel 8:19...stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož...
Joel 4:3...můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně,...
Micheáš 1:7...na nevěstčích poplatcích, tím se znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen...
Marek 12:15... Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim...
Lukáš 16:17... Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku...
Jan 8:14..."Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však...
Skutky 2:39...přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko...
Římanům 4:9...tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro...
Římanům 13:6...hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se...
Galatským 3:15...také nikdo neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu...
Židům 3:13...se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem...
Židům 4:1... Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo...
Židům 9:10...o pokrmech, nápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz...
1. Petr 2:8..." a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což...
1. Jan 5:16...není k smrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti...

Slova obsahující platit: odplatit (1) platit (18) podplatit (1) uplatit (1) vyplatit (8) zaplatit (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |