Platí

Hledám varianty 'platí' [ platíte (1) platit (18) platíš (1) platili (2) platila (1) platil (2) platí (30) ]. Nalezeny 54 verše.
Exodus 12:49...nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali...
Exodus 27:11... sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket...
Leviticus 7:7...svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal...
Leviticus 14:2..."Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde...
Leviticus 15:3...pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho...
Leviticus 15:33...jej znečišťuje, a o ženě při jejím krváceníPlatí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž...
Leviticus 25:31...se však budou počítat za polní půdu; bude pro  platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět....
Numeri 4:27...se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich...
Numeri 5:29...bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivostiPlatí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela,...
Numeri 8:24...promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí...
Numeri 9:14... Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven,...
Numeri 15:15...i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro...
Numeri 15:16... Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Numeri 30:5...všechny sliby a závazky, které na sebe vzalaplatit. Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyší,...
Numeri 30:8... nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší,...
Numeri 30:10... jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě...
Numeri 30:12... bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší,...
Deuteronomium 8:18...smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina...
Deuteronomium 24:16...k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý...
1. Samuel 30:25..." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do...
2. Královská 12:13...najímali tesaře a stavitele, zedníky a kameníkyPlatili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova...
2. Královská 14:6...je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý...
2. Královská 23:35...zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu bylo vyměřeno. Joakim to stříbro a...
2. Letopisů 25:4... je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý...
Nehemiáš 11:23...byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámuPlatil pro královský výnos určující den po dni, co mají...
Žalmy 37:21...z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však soucit a rozdává. Požehnaní od...
Přísloví 6:26... jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se platí i bochníkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši...
Jeremiáš 31:36...jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele...
Pláč 5:4...vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme, zbaveni...
Ezechiel 16:33...manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty - uplácíš je, aby za...
Ezechiel 27:13... Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za...
Ezechiel 27:15...obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovyplatí ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede...
Ezechiel 27:16...s tebou vede obchody kvůli množství tvého zbožíplatí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými látkami, kmentem,...
Ezechiel 27:17... Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a balzámy....
Ezechiel 27:19...a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zbožíplatí i kovaným železem, kasií a skořicí. Dedan s tebou...
Ezechiel 27:21...všichni kedarští princové jsou tvými zákazníkyplatí ti jehňaty, kozly a berany. Kupci ze Sáby a Raemy s...
Ezechiel 27:22...ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy. Cháran,...
Daniel 6:13...tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona Médů a...
Daniel 8:17...mi řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v...
Daniel 8:19...stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož...
Joel 4:3...můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně,...
Micheáš 1:7...na nevěstčích poplatcích, tím se znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen...
Marek 12:15... Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim...
Lukáš 16:17... Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku...
Jan 8:14..."Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však...
Skutky 2:39...přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko...
Římanům 4:9...tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro...
Římanům 13:6...hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně - vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se...
Galatským 3:15...také nikdo neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu...
Židům 3:13...se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem...
Židům 4:1... Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo...
Židům 9:10...o pokrmech, nápojích a různých omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz...
1. Petr 2:8..." a také "Kámen úrazu a skála pohoršení." To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což...
1. Jan 5:16...není k smrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti...

Slova obsahující platí: doplatí (3) doplatíš (1) neplatí (7) nezaplatí (3) odplatí (22) odplatím (11) odplatíš (1) oplatí (1) oplatím (2) platí (30) platíš (1) platíte (1) vyplatí (3) vyplatím (2) vyplatíš (4) zaplatí (9) zaplatím (7) zaplatíme (1) zaplatíš (4) zaplatíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |