Planoucím

Hledám varianty 'planoucím' [ planoucím (2) planoucího (5) planoucí (12) ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 25:4...kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl...
Numeri 32:14...hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte,...
Deuteronomium 13:18...zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém...
Jozue 7:26... dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje...
1. Samuel 28:18...jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin...
2. Letopisů 29:10...Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu....
2. Letopisů 30:8...Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu, vaši bratři a...
Žalmy 78:49...krupobití, na jejich dobytek palčivý žárPlanoucí hněv svůj poslal na , prchlivost, zlobu a...
Izaiáš 4:5...bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním...
Izaiáš 13:9...den neúprosně přichází s hněvem horlivýmplanoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z ...
Jeremiáš 4:8...pytlem, naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dne, praví Hospodin, se...
Jeremiáš 30:24...darebáků snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co...
Jeremiáš 49:37...po jejich životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je...
Ezechiel 21:3...tobě spálí každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu ...
Ezechiel 36:5... tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsemplanoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti...
Jonáš 3:9...se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak...
Malachiáš 3:19...a tím, kdo mu neslouží. Hle, přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou...
Zjevení 8:8...anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři...
Zjevení 19:15...pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |