Plamenech

Hledám varianty 'plamenech' [ plameny (23) plamenů (3) plameni (6) plamenem (16) plamenech (7) plamene (1) plamen (26) ]. Nalezen 81 verš.
Exodus 3:2...přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš...
Exodus 32:10...- ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký...
Exodus 32:12...horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu...
Numeri 21:28...Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábský, obyvatele arnonských...
Soudců 13:20...podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo...
Soudců 16:9...roztrhal, jako se trhá koudel, když se dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila...
Job 15:30...po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo marně...
Job 15:34...bezbožných je neplodný, stany úplatkářů pohltí plameny. Počnou trápení a zlo porodí, v jejich nitru se...
Job 18:5...se skály na místě? Světlo darebáka uhasneplamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu...
Job 18:15...bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůzPlameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán...
Job 41:13...dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs...
Žalmy 46:10...boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem...
Žalmy 69:25...sehni navždycky! Vylij na své rozhněváníplamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek ...
Žalmy 78:21...slyšel to a hněval se, proti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na Izrael. Ačkoli Bohu nevěřili a...
Žalmy 79:5...Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat...
Žalmy 83:15...zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je stíhej svojí bouří, je...
Žalmy 85:4...odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátilplamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k...
Žalmy 97:3...jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho...
Žalmy 104:4... Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky ...
Žalmy 106:18... Oheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele udělalia tomu odlitku se...
Píseň 8:6...silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrob. Její plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí spousty vod...
Izaiáš 5:24...Proto jako oheň polyká strniště a seno mizíplamenech, právě tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich...
Izaiáš 9:4...zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na...
Izaiáš 9:17...ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje i lesní houštiny,...
Izaiáš 9:18...zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý...
Izaiáš 10:16...vypasence úbytě a pod jejich chloubou zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich...
Izaiáš 10:17...Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i...
Izaiáš 13:8...nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem...
Izaiáš 29:6... mohutným burácením, bouří a vichřicíplamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež...
Izaiáš 30:30...ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a kroupami....
Izaiáš 33:14...sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivě a mluví upřímně, kdo...
Izaiáš 34:9...a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne,...
Izaiáš 42:25...hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozuměli; hořeli, ale k srdci si to nevzali....
Izaiáš 43:2... nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříšplamen nespálí. Hospodin jsem přece tvůj Bůh, ,...
Izaiáš 47:14...sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň...
Izaiáš 66:15...V zuřivosti vylije svůj hněv, své hrozbyplamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečem s...
Jeremiáš 4:4...a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel...
Jeremiáš 15:14...můj hněv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně...
Jeremiáš 17:4...nepřátelům v neznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví...
Jeremiáš 21:12...z rukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše skutky jsou...
Jeremiáš 29:22...a Achabem, které babylonský král upálilplamenech!" Páchali totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložili...
Jeremiáš 38:23...rukou babylonského krále a toto město skončíplamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se o těch...
Jeremiáš 48:45... Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábu, lebky těch pyšných...
Pláč 2:3...od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal...
Ezechiel 1:13...pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam...
Ezechiel 5:4...odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořetPlamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník...
Ezechiel 16:21...Odevzdávala jsi je jim, nechávala jsi je projít plameny! Při všech těch ohavnostech a smilnění sis ani...
Ezechiel 19:12...servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště, do země suché a...
Ezechiel 20:26... když nechávali všechny své prvorozené projít plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali, že ...
Ezechiel 20:31...modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome...
Ezechiel 21:3...každý strom, zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne všechny tváře od jihu na sever....
Ezechiel 21:36... Vyliji na tebe své rozhořčení, zachvátím  plamenem svého zuření, vydám do rukou lidí ukrutných,...
Ezechiel 21:37... zkušených v díle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani...
Ezechiel 22:20...a cínem hrne do pece, kde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a...
Ezechiel 22:21... Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvu a nechám vás roztavit v jeho středu....
Ezechiel 22:31... Vyliji proto na své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy,...
Ezechiel 24:10...sám teď navrším hranici. Více dříví, rozdmýchat plameny! se to maso rozvaří na kaši a kosti se...
Ezechiel 28:18...svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na...
Ezechiel 38:19... vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské...
Daniel 3:22... Šadracha, Mešacha a Abednega házeli, sežehl plamen. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak...
Daniel 3:24...se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli....
Daniel 3:25...muže," on na to, "a rozvázané! Procházejí seplamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží...
Daniel 7:9...na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj...
Daniel 7:11...ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkázeplamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat...
Ozeáš 7:6...noc doutná jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní...
Joel 2:3...žádná podobná: Před nimi sžírající oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi...
Joel 2:5...horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se...
Amos 4:11...Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvanýplamenů. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin....
Abdiáš 1:18... Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a...
Nahum 1:6...před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před ním drolí na kusy!...
Nahum 3:15...se formy na cihly! Stejně tam ale zhltnou plameny a meč vyhladí; zhltne jako kobylky! Zkus se...
Sofoniáš 1:18...zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření,  plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to...
Zachariáš 9:4... jeho hradby strhne do moře a město zmizíplamenech! Spatří to Aškelon, zděsí se, Gaza se strachy...
Lukáš 16:24...prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň...
Skutky 7:30...se mu na poušti u hory Sinaj ukázal andělplameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když...
2. Tesalonickým 1:8...zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a...
Židům 1:7..."Ze svých poslů činí vichry, ze svých služebníků plameny," ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné...
Juda 1:23... mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně...
Zjevení 1:14...jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako...
Zjevení 2:18...napiš: Toto praví Syn Boží, který oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky -...
Zjevení 19:12...spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |