Plň

Hledám varianty 'plň' [ plňte (12) plníte (2) plnit (29) plníš (1) plníme (1) plním (1) plnily (1) plnili (9) plnila (4) plnil (6) plní (43) plněna (1) plně (10) plň (3) ]. Nalezen 121 verš.
Leviticus 18:5... pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí...
Leviticus 19:37...všechna pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:8...Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidlaplňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by...
Leviticus 20:22... Zachovávejte všechna pravidla a zákonyPlňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste...
Leviticus 22:31... jsem Hospodin. Zachovávejte přikázáníplňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno;...
Leviticus 25:18...svého Boha - vždyť jsem Hospodin, váš BůhPlňte pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy...
Leviticus 26:3... pravidla a zachovávat přikázáníplnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země...
Leviticus 26:14...Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete ...
Leviticus 26:15...a zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu a ...
Numeri 3:7...aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu...
Numeri 3:8...Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi...
Numeri 3:32... syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod...
Numeri 8:26... sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat...
Numeri 15:39...si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma...
Numeri 15:40...si budete připomínat všechna moje přikázáníplnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodin, váš...
Deuteronomium 4:13... Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky....
Deuteronomium 29:8...Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvyPlňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni...
Deuteronomium 29:28...náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci,...
Deuteronomium 30:12...odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za...
Deuteronomium 30:13...odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých...
Deuteronomium 30:14...- je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo...
Jozue 9:13... Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty...
1. Královská 6:12...dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému...
1. Královská 22:35...podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad...
1. Královská 22:43... Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera ŠilchihoPlně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co...
2. Královská 21:8...pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš,...
2. Královská 23:3...jeho příkazy, svědectví a ustanoveníplnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také...
1. Letopisů 23:32...pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni,...
1. Letopisů 26:12... Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako...
1. Letopisů 28:7...království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před...
2. Letopisů 25:10...na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko...
2. Letopisů 31:2...a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a...
2. Letopisů 31:4...odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva...
2. Letopisů 34:16...ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v...
2. Letopisů 34:31...jeho příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo...
Ezdráš 7:10... Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumalplnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v...
Nehemiáš 1:9...se ale ke mně navrátíte a budete zachovávatplnit přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám...
Nehemiáš 9:29...se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet...
Nehemiáš 10:30...Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovatplnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho...
Job 37:12...svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou...
Žalmy 4:8...tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v...
Žalmy 10:7... nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,...
Žalmy 25:10...stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine,...
Žalmy 50:14...zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení,...
Žalmy 58:5...bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů...
Žalmy 61:9...Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 64:8...po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhleplní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je,...
Žalmy 76:12...opášeš. Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejteplňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece...
Žalmy 92:15...Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanouplní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je ...
Žalmy 103:18...těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi,...
Žalmy 103:20... kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy...
Žalmy 106:2...vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí...
Žalmy 111:8...věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim...
Žalmy 111:10...Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! ...
Žalmy 119:4...Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé...
Žalmy 119:44... spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál,...
Žalmy 119:57...Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým,...
Žalmy 119:112...přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty,...
Žalmy 119:115... Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil,...
Žalmy 119:166...je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spaseníplním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak...
Žalmy 126:2... zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi...
Žalmy 143:10... mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranuPlnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj...
Přísloví 8:21...obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před...
Přísloví 24:4...jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než...
Přísloví 28:5...je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč...
Přísloví 28:7...chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 29:18... Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Kazatel 2:5...jsem si vinice. Zakládal jsem parky a zahradyplnil je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní...
Kazatel 8:5...jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdy,...
Kazatel 12:13...všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohemplň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh...
Izaiáš 65:11...stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se...
Jeremiáš 11:4... z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu...
Jeremiáš 11:6...tato slova: Poslouchejte slova této smlouvyplňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, ...
Jeremiáš 11:8...svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem...
Jeremiáš 13:12... Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý...
Jeremiáš 44:25...dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 51:29... které ovládli! Země se třese, svíjí se bolestíplní se, co Hospodin o Babylonu uložil: Obrátí babylonskou...
Ezechiel 18:17... nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úrokyplní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za...
Ezechiel 18:19...poctivě a spravedlivě, dodržoval pravidlaplnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo...
Ezechiel 20:11...svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby...
Ezechiel 20:13...se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty....
Ezechiel 20:21... zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl...
Ezechiel 21:20...jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z...
Ezechiel 27:25...lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři,...
Ezechiel 39:19...pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se...
Ezechiel 43:11...očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádáníplnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol...
Joel 2:11...své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův...
Sofoniáš 1:9...den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví...
Zachariáš 9:15... Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich...
Zachariáš 9:17... Jaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! Žádejte od Hospodina déšť...
Malachiáš 3:14..."Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho mámeplnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako...
Matouš 5:19...považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za...
Matouš 7:24...pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato slovaplní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj...
Matouš 12:50...a řekl: "Pohleď, matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra,...
Matouš 23:3...se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se...
Matouš 23:28...navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a...
Marek 3:35...a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu...
Lukáš 6:47...každý, kdo ke mně přichází, slyší slovoplní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu...
Lukáš 8:21...a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovoplní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a...
Jan 8:44...slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v...
Skutky 13:52...z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do...
Skutky 15:15... aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se...
Římanům 1:29...nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a...
Římanům 2:13...ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají,...
Římanům 2:27...to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a...
Římanům 9:31... a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto...
Římanům 10:5...Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví...
1. Korintským 7:3...manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži....
1. Korintským 13:12...v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra,...
2. Korintským 7:16...úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží...
2. Korintským 12:9... ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu...
Galatským 3:12...ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí...
Efeským 2:3...spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostemPlnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou...
Efeským 4:16...a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu...
Koloským 1:25...podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a...
Titus 3:3...žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporníplní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a...
Jakub 2:8...jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého...
1. Petr 3:8...cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitníplní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo...
1. Jan 2:17...světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina....
1. Jan 5:2...děti, se pozná podle toho, že milujeme Bohaplníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom...
1. Jan 5:3...jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká....

Slova obsahující plň: naplň (10) naplňoval (1) naplňovala (2) naplňovalo (1) naplňován (1) naplňování (1) naplňte (6) naplňuje (13) naplňuji (1) naplňují (4) neplň (1) plň (3) plňte (12) splň (5) splňte (3) úplňku (1) výplň (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |