Pláty

Hledám varianty 'pláty' [ pláty (3) plát (2) planou (1) plane (6) plála (3) plál (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 6:5...popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno...
Leviticus 6:6...dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné...
Numeri 17:3...pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina,...
Numeri 21:30... k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců...
Deuteronomium 4:11...tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno....
Deuteronomium 5:23...uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni...
Deuteronomium 9:15...v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti...
1. Královská 22:34...vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi....
2. Královská 22:13...slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova...
2. Letopisů 18:33...vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi....
Nehemiáš 10:35...čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Bohaplál oheň, jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně...
Job 30:30...pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z píšťaly se...
Žalmy 7:12...upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj...
Žalmy 89:47...ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti...
Žalmy 102:4... vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si...
Přísloví 16:27...se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i...
Píseň 5:14...- zlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břichoplát slonoviny pokrytý safíry. Jeho stehna - mramorové...
Izaiáš 30:27... Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |