Plátěném

Hledám varianty 'plátěném' [ plátěným (3) plátěný (2) plátěnou (2) plátěném (1) plátěné (5) plátěná (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 28:42... aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim...
Exodus 39:28...turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavyplátěné spodky ze soukaného kmentu a vyšívanou šerpu ze...
Leviticus 6:3... kde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze...
Leviticus 16:4...a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše se...
Leviticus 16:23... Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější...
Leviticus 16:32...službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání...
1. Samuel 2:18...před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodem. Matka mu dělávala i kabátek a každoročně...
1. Samuel 22:18... Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče -...
2. Samuel 6:14...křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli...
1. Letopisů 15:27...a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy...
Ezechiel 9:2... každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jedenplátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |