Plát

Hledám varianty 'plát' [ pláty (3) plát (2) planou (1) plane (6) plála (3) plál (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 6:5...popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno...
Leviticus 6:6...dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné...
Numeri 17:3...pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina,...
Numeri 21:30... k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu, oheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců...
Deuteronomium 4:11...tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno....
Deuteronomium 5:23...uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni...
Deuteronomium 9:15...v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti...
1. Královská 22:34...vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi....
2. Královská 22:13...slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova...
2. Letopisů 18:33...vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi....
Nehemiáš 10:35...čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Bohaplál oheň, jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně...
Job 30:30...pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z píšťaly se...
Žalmy 7:12...upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj...
Žalmy 89:47...ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti...
Žalmy 102:4... vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si...
Přísloví 16:27...se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i...
Píseň 5:14...- zlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břichoplát slonoviny pokrytý safíry. Jeho stehna - mramorové...
Izaiáš 30:27... Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho...

Slova obsahující plát: oplátku (5) plát (2) pláten (1) plátěná (2) plátěné (5) plátěném (1) plátěnou (2) plátěný (2) plátěným (3) plátky (2) plátna (7) plátnem (10) plátno (2) plátny (2) pláty (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |