Plány

Hledám varianty 'plány' [ plány (14) plánů (2) plánu (1) plánech (3) plán (8) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 31:4...a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby...
Exodus 35:35...po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány. tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným...
1. Královská 6:38...dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác...
Nehemiáš 4:9...Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni...
Ester 9:25...ten vydal písemné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na...
Žalmy 5:11...klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť...
Žalmy 64:6... bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit....
Žalmy 83:4... hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají, ten...
Žalmy 140:9...boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličují, hlavy...
Přísloví 1:31... proto snědí, co si navařili, vlastními plány se nasytí! Omezenci zajdou na vlastní umíněnost,...
Přísloví 6:18...mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který...
Přísloví 15:22... rozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní. Výstižná...
Přísloví 19:21...byl příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá,...
Přísloví 21:5... naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hříchPlány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom...
Izaiáš 8:10...se a děste se, ozbrojte se a děste se! Zosnujte plán a zhroutí se, proneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh je...
Izaiáš 30:1... Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým...
Izaiáš 33:15...před úplatky, kdo nechce poslouchat vražedné plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na...
Jeremiáš 18:11... chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte...
Jeremiáš 18:12...‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem...
Jeremiáš 18:23...do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech jejich plánech, aby zabili. Neodpouštěj jim jejich viny,...
Jeremiáš 49:30...se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a...
Ezechiel 38:10...den napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s nechráněnými vesnicemi...
Ozeáš 10:6...velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben, vlastní plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i jeho král tak jako...
Micheáš 4:12...však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať,...
Nahum 1:11... vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají klid a...
Efeským 1:10...si, že se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v...
Efeským 3:2... slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat...
Efeským 3:9...bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |