Plání

Hledám varianty 'plání' [ pláních (13) plání (2) pláni (17) pláněmi (1) pláně (5) pláň (14) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 14:5...v Ašterot-karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k...
Numeri 22:1...pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se...
Numeri 23:14... Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na...
Numeri 26:3...s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto:...
Numeri 26:63...sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo...
Numeri 31:12...a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a...
Numeri 33:48...z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na...
Numeri 33:49...naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu po Abel-šitim....
Numeri 33:50...od Bet-ješimotu po Abel-šitim. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k...
Numeri 35:1...přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k...
Numeri 36:13...skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova,...
Deuteronomium 1:1...k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem, Labanem,...
Deuteronomium 2:8... bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se...
Deuteronomium 11:30...směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se...
Deuteronomium 34:1...po šíji!" Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a...
Deuteronomium 34:8... Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení....
Jozue 4:13...bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého...
Jozue 5:10...dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a...
Jozue 8:14...města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že...
Jozue 11:16...- hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůřípláň Arava - izraelské hory i jejich podhůří, vše od hory...
Jozue 12:1...Arnon k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu....
Jozue 12:3...k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava k východnímu okraji Galilejského jezera a...
Jozue 12:8...do vlastnictví podle jejich podílů v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu -...
Jozue 13:32...jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu...
Soudců 5:4...Když vytáhls, Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z...
2. Samuel 2:29... Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne, ...
2. Samuel 4:7...smrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je...
2. Královská 25:4...drželi město v obležení. Král prchalpláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když...
2. Královská 25:5...se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král...
2. Letopisů 35:22...slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte...
Nehemiáš 6:2...vzkaz: "Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal...
Job 24:5...by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim nepatří, paběrkují na...
Žalmy 107:34... vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na...
Izaiáš 33:9... Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanu, praví Hospodin,...
Izaiáš 63:13...je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův...
Jeremiáš 39:4...královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchalipláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na...
Jeremiáš 39:5...vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k...
Jeremiáš 47:5... Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete drásat smutkem? ‚Ach, meči...
Jeremiáš 48:8...přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb...
Jeremiáš 49:4...a s ním i jeho kněží a velmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš...
Jeremiáš 52:7...Babyloňané drželi město v obležení. Prchalipláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo....
Jeremiáš 52:8...pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král...
Ezechiel 3:22...mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a...
Ezechiel 3:23..."Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě taková...
Ezechiel 8:4...Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni! "Synu člověčí," řekl mi, "podívej se k severu."...
Ezechiel 37:2... mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí,"...
Daniel 3:1...vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii Babylon. Potom dal shromáždit...
Ozeáš 12:13...kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal...
Zachariáš 12:11...veliký pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na pláni u Megida. Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod...
Zachariáš 14:10...po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se...
Lukáš 6:17...zrádcem. S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta...

Slova obsahující plání: plání (2) pláních (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |