Plášť

Hledám varianty 'plášť' [ plášťů (1) pláštích (5) plášti (9) pláštěm (15) pláště (35) plášť (59) ]. Nalezen 121 verš.
Genesis 9:23...oběma svým bratrům venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a...
Genesis 25:25... Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním...
Genesis 37:34...je rozsápán!" Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po...
Genesis 44:13...v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města....
Genesis 45:22...a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět...
Exodus 22:8...při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo...
Exodus 22:25... neukládej mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je...
Exodus 22:26...slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude...
Exodus 28:4...Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efodplášť, tkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá roucha...
Exodus 28:31...na svém srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro...
Exodus 28:32...mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancířeplášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu...
Exodus 28:34...a granátové jablko, takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli...
Exodus 29:5...kněžská roucha a oblékneš Áronovi sukniciplášť patřící k efodu, efod i náprsník a opášeš ho tkaným...
Exodus 39:22...přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor,...
Exodus 39:24...obrubou, aby se netrhal. Podél spodního lemu pláště udělali granátová jablka z modré, purpurové a...
Exodus 39:25...mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště: zvonek a granátové jablko, zvonek a granátové...
Exodus 39:26...zvonek a granátové jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 8:7...mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu,...
Deuteronomium 22:3...mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to...
Deuteronomium 22:12...vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme...
Deuteronomium 24:12...zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spátpláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu...
Deuteronomium 24:13...slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá...
Jozue 7:6... rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal...
Jozue 7:21...Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze...
Jozue 7:24...pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbroplášť a zlatou cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skot,...
Soudců 8:25...) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti. Nakonec ty...
Růt 3:4...lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat."...
Růt 3:7...na kraj stohu. Tehdy se přikradla, odkryla plášť po jeho boku a ulehla. Uprostřed noci pak sebou ten...
Růt 3:9... "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero...
1. Samuel 15:27...obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl: "Hospodin...
1. Samuel 18:4... neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou...
1. Samuel 19:13...hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi,...
1. Samuel 21:10... kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalenplášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu...
1. Samuel 24:5...tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten...
1. Samuel 24:6...ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych...
1. Samuel 24:12...se, otče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale nezabil jsem ....
1. Samuel 28:14...ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel,...
2. Samuel 20:12... odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil....
1. Královská 1:1...věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro...
1. Královská 11:29...ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový...
1. Královská 11:30... Oba tam venku byli sami. Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi:...
1. Královská 19:13...hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k...
1. Královská 19:19... Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom...
2. Královská 1:8...s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás."...
2. Královská 2:8...se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a...
2. Královská 2:13...své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na...
2. Královská 2:14... Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?"...
2. Královská 9:13...nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní...
1. Letopisů 15:27...býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci...
Ezdráš 9:3...Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své rouchoplášť a rval si vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem...
Ezdráš 9:5...vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém rouchuplášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k Hospodinu,...
Nehemiáš 5:13...se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo, ...
Job 1:20...ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se:...
Job 2:12... Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, létal k obloze. Sedm...
Job 8:22...vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na...
Job 9:31...louhoval, stejně mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu...
Job 19:9...stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran,...
Job 22:6...zástavu vybíral a nahým svlékals jejich plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba...
Job 29:14...šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro...
Job 41:5... o jeho síle a skvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité pancíře? Vrata...
Žalmy 89:46... Dny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho se, Hospodine, budeš...
Žalmy 102:27...se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč. Ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí...
Žalmy 104:2...- oděn jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje...
Žalmy 104:6...sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami....
Žalmy 109:19...kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin...
Žalmy 109:29...se žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím,...
Přísloví 20:16... nejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi...
Přísloví 27:13...prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi...
Přísloví 30:4...Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víš, jak se...
Izaiáš 3:6...z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude...
Izaiáš 3:7..." přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí,...
Izaiáš 50:3...lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je pláštěm pytlovým. Panovník Hospodin mi dal jazyk učených,...
Izaiáš 59:17...přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomstypláštěm horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim...
Izaiáš 61:10...Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásypláštěm spravedlnosti zahalil jako ženicha s věncem...
Jeremiáš 43:12...zem dočista, jako když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde. Posvátné obelisky v...
Ezechiel 5:3... Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je...
Ezechiel 16:8... čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti...
Ezechiel 26:16...vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si zdobné šaty a přikryti hrůzou usednou na...
Ezechiel 27:24...obchodují s tebou vzácnými látkami, purpurovými plášti s výšivkami, pestrými koberci a pevně tkanými...
Daniel 3:21...ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích - a hodili je do rozpálené...
Daniel 3:27... Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm....
Joel 2:13... pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece...
Amos 2:8...prznili. Při kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na...
Jonáš 3:6...králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v...
Micheáš 2:8...jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a...
Ageus 2:12...se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše,...
Zachariáš 13:4...vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem...
Malachiáš 2:16...praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte...
Matouš 5:40...soudit, aby připravil o košili, nech muplášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě...
Matouš 9:16...tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus...
Matouš 21:7... Přivedli oslici s oslátkem, položili na  pláště a posadili ho na . Veliký zástup pak prostíral své...
Matouš 21:8...ho na . Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je...
Matouš 24:18... a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím...
Matouš 27:28...celá posádka. Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do...
Matouš 27:31... Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování...
Marek 2:21... Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude...
Marek 10:50...říkali mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co...
Marek 11:7...to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na sedl. Mnozí prostírali na cestě své...
Marek 11:8...on si na sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti,...
Marek 12:38...znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích, sedají na...
Marek 13:16...vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím...
Marek 15:17...a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali...
Marek 15:20... Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování...
Lukáš 5:36...podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatu z nového pláště na starý. Musel by trhat nový plášť a záplata z...
Lukáš 6:29...do tváře, nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí, dej a...
Lukáš 19:35... Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jel, prostírali své...
Lukáš 19:36...Ježíše posadili na . A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory,...
Lukáš 20:46...znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na tržištích, přední sedadla ve...
Lukáš 22:36...ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit...
Jan 13:4...od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal...
Jan 19:2...a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli...
Jan 19:5...Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!" řekl jim Pilát. "Ukřižovat,...
Jan 21:7...Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní...
Skutky 7:58... kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali,...
Skutky 9:39...obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košilepláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Petr...
Skutky 12:8..." Když to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl,...
Skutky 18:6...však odporovali a rouhali se, setřásl si prachpláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od ...
Skutky 22:20...Štěpána, stál jsem tam, schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi....
Skutky 22:23...Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést...
2. Timoteus 4:13...totiž poslal do Efesu.) půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště...
Židům 1:12... všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá...

Slova obsahující plášť: plášť (59) plášťů (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |