Pláč

Hledám varianty 'pláč' [ pláči (3) pláčem (22) pláče (23) pláč (19) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 21:16... jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na...
Numeri 11:4...Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které...
Numeri 11:10... mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým....
Numeri 11:13...vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je...
Deuteronomium 34:8...moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem...
Soudců 2:4...ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a...
Soudců 14:16...abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na nějpláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ....
Soudců 14:17...Ona však na něj celých sedm dní hostinypláčem naléhala. Trápila ho tak, že tu hádanku sedmého...
Soudců 20:26...do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dnepláčem před Hospodinem, postili se do večera a přinášeli...
Soudců 21:2...a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský, co se...
1. Samuel 1:10...hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys...
1. Samuel 11:4...to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je...
1. Samuel 30:4...zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě...
2. Samuel 13:36... opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do...
2. Samuel 19:1... dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal:...
2. Samuel 19:2... synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král...
Ezdráš 3:13... Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, se...
Ezdráš 10:1...Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství...
Ester 4:3...nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půstpláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.) Za...
Ester 8:3...promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman...
Job 2:12...zdálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, ...
Job 16:16...zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. přece...
Job 30:31...zvučí moje citera, z píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se...
Žalmy 6:9... Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti,...
Žalmy 30:6... jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se...
Žalmy 80:6...lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů...
Žalmy 126:6...se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, kterýpláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s...
Izaiáš 15:5... k Eglat-šelišiji. Luchitským svahempláčem stoupají, cestou k Choronaim nad zkázou bědují. Z...
Izaiáš 16:9...objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými slzami smáčím, Eleale a...
Izaiáš 65:19...se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam...
Jeremiáš 3:21...holých vrších je slyšet křik - synové Izraelepláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina,...
Jeremiáš 20:16...bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč nezabil ještě v...
Jeremiáš 31:9...se jich sem celé zástupy! Budou přicházetpláčem, půjdou v modlitbách, je povedu. K potokům s...
Jeremiáš 31:15...praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářekpláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi,...
Jeremiáš 48:5... zní nářek maličkých. Luchitským svahempláčem stoupají, ve stráních u Choronaim nad tou zkázou...
Jeremiáš 48:32...naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláču, révo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé výhonky k...
Jeremiáš 50:4...Izraele spolu se syny Judy; budou přicházetpláči a budou hledat Hospodina, svého Boha. Budou se...
Pláč 1:16...v lisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by ...
Ezechiel 24:23...a na nohou střevíce. Žádné truchlení, žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou...
Ozeáš 12:5...s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a...
Joel 2:12... vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postempláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své,...
Amos 8:8...neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a zase opadne...
Amos 9:5...se roztřese, všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka...
Micheáš 1:11...Obyvatelé Ceananu nevyjdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou,...
Zachariáš 12:11... V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na pláni u Megida. Země...
Matouš 2:18...slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!"...
Matouš 8:12...budou vyvrženi do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi....
Matouš 13:42...zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království...
Matouš 13:50...a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano,"...
Matouš 22:13...a ruce a vyhoďte do venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo...
Matouš 24:51... odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské království...
Matouš 25:30...služebníka vyhoďte do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě...
Marek 5:39... vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruchpláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když...
Marek 14:72...dvakrát zakokrhá, třikrát zapřeš" a propuklpláč. Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se...
Lukáš 7:38...alabastrovou nádobku s mastí, pokleklapláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a...
Lukáš 13:28...ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba...
Jan 11:33...byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut...
Jan 20:11... Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo...
Skutky 9:39...přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde hopláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile a pláště...
Skutky 20:37...poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se rmoutili nad...
Skutky 21:13...učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o...
Filipským 3:18...často jsem vám o nich říkal a nyní vám topláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a...
Židům 12:17...zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jejpláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání....
Zjevení 18:19...velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z...

Slova obsahující pláč: neopláče (2) pláč (19) pláče (23) pláčem (22) pláčeš (4) pláčete (2) pláči (3) pláčí (1) pláčou (5) pláču (2) rozpláčí (1) spláčou (1) spláču (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |