Pilami

Hledám varianty 'pilami' [ pily (2) pilou (1) pilo (1) pile (2) pilami (1) pila (2) pil (16) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 24:46... zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi...
Genesis 27:25...podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj,...
Exodus 32:6...pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedlpil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvil k...
2. Samuel 11:13... Nazítří si ho David zavolal a jedl s nímpil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů....
2. Samuel 12:3...neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho...
2. Samuel 12:31...množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dalpile, k železným dlátům a sekyrám; některé poslal do...
1. Královská 7:9...samých ušlechtilých kamenů, na míru otesanýchpilami přiřezaných zepředu i zezadu, od základů po střechu,...
1. Královská 13:22... tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrmpil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam...
1. Královská 17:6...mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi...
1. Letopisů 20:3...množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dalpile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se...
Ester 1:8...číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, ...
Job 3:12...klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v...
Job 15:16...člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu...
Job 34:7...Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi...
Přísloví 31:5...králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit...
Izaiáš 10:15...se sekera nad toho, kdo s seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji...
Izaiáš 51:17... který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati!...
Jeremiáš 51:7...Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen...
Daniel 5:3...svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z...
Lukáš 5:39...víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré...
Jan 4:12...otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z  pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto...
1. Korintským 10:7...nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedlpil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme,...
1. Korintským 11:27... dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chlébpil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti...
Židům 11:37...a také okovy a vězení. Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích -...
Zjevení 18:3...šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s smilnili a kupci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |