Pije

Hledám varianty 'pije' [ pít (89) pily (2) pilo (1) pili (21) pila (2) pil (16) pijte (5) pijme (2) pijí (3) piji (2) pijete (8) pijeme (2) pije (11) pij (7) ]. Nalezeny 162 verše.
Genesis 24:46...rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona...
Genesis 24:54...a její matce dal vzácné dary. A tak jedlipili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou...
Genesis 26:30...požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedlipili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom...
Genesis 27:25...podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj,...
Genesis 30:38...do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty...
Genesis 44:5...‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za...
Exodus 7:24...pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil...
Exodus 15:23... Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.)...
Exodus 15:24...) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu...
Exodus 17:1...v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, ...
Exodus 17:2...na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte...
Exodus 17:6... Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil....
Exodus 24:11...Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedlipili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a...
Exodus 32:6...pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedlpil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvil k...
Exodus 32:20...na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento...
Leviticus 10:9...do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je...
Numeri 6:20...darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho...
Numeri 20:8...jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla...
Numeri 20:17...zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme...
Numeri 21:22...zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud...
Deuteronomium 21:20...a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hodujepije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti....
Deuteronomium 32:14...nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl,...
Deuteronomium 32:38...Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli,...
Soudců 9:27...vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedlipili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův,...
Soudců 19:4...zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tampili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se...
Soudců 19:6...půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedlipili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě...
Soudců 19:21...domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedlipili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní...
1. Samuel 30:16...k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedlipili a slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali...
2. Samuel 11:11...služebníky, pane - a bych měl jít domů jístpít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši,...
2. Samuel 11:13... Nazítří si ho David zavolal a jedl s nímpil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů....
2. Samuel 12:3...neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho...
2. Samuel 19:36...Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by...
1. Královská 1:25...velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodujípijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka...
1. Královská 4:20...množství, jako je písku v moři, a tak jedlipili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími...
1. Královská 13:22... tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrmpil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam...
1. Královská 17:4...na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel...
1. Královská 17:6...mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi...
1. Královská 18:41...je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jezpij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst...
2. Královská 18:27...těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejnapít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil...
2. Královská 18:31...sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné...
1. Letopisů 11:19...oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu...
1. Letopisů 12:40...králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedlipili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich...
1. Letopisů 29:22...a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedlipili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne...
Nehemiáš 8:10... vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jeztepijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic...
Nehemiáš 8:12...svátek, netrapte se." A tak šli všichni jístpít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože...
Ester 1:8...číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, ...
Job 1:4...a zvali také své tři sestry, přijdou jístpít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro ...
Job 3:12...klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v...
Job 15:16...člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu...
Job 34:7...Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi...
Žalmy 11:6...sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní...
Žalmy 69:22... K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou,...
Žalmy 78:15...skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil...
Přísloví 5:15...bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice....
Přísloví 23:7...jen počítá - je takový, když říká, "Jezpij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje...
Přísloví 25:21...nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti...
Přísloví 26:6...aby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohypije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak...
Přísloví 31:4... ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout...
Přísloví 31:5...králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit...
Přísloví 31:6...právo všech soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí,...
Kazatel 2:24... Je snad pro člověka něco lepšího než jístpít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to...
Kazatel 3:13...se a užívat života. Může-li kdokoli jístpít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!...
Kazatel 5:17...viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jístpít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch...
Kazatel 8:15...člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jístpít a přitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho...
Kazatel 9:7... Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! ...
Píseň 5:1... své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale srdce bdí. Slyšte...
Izaiáš 10:15...se sekera nad toho, kdo s seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji...
Izaiáš 22:13...zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezmepijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do...
Izaiáš 36:12...těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejnapít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil...
Izaiáš 36:16...sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné...
Izaiáš 51:17... který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati!...
Izaiáš 51:22...Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří...
Izaiáš 60:16...všem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že Hospodin...
Izaiáš 62:9...obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami,...
Izaiáš 65:13...však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se...
Jeremiáš 8:14... nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic...
Jeremiáš 22:15...než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jístpít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo...
Jeremiáš 25:15...z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se...
Jeremiáš 25:27...jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraelePijte, opijte se, pozvracejte se a padněte, že ...
Jeremiáš 25:28...A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte...
Jeremiáš 35:14... Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno,...
Jeremiáš 49:12...'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout...
Jeremiáš 51:7...Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen...
Pláč 5:4... z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S...
Ezechiel 4:11... K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky;...
Ezechiel 4:16...a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenoupít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba...
Ezechiel 12:18... když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodin o...
Ezechiel 12:19...Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o všechno...
Ezechiel 23:32...praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný...
Ezechiel 34:18...To musíte zbytek pastvin podupat? Nestačí vám pít průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To...
Ezechiel 34:19...se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim...
Ezechiel 39:19... budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci...
Ezechiel 44:21...vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou;...
Daniel 1:10...se svého pána. Sám král určil, co máte jístpít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci?...
Daniel 1:16...odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence...
Daniel 5:2...z jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami a konkubínami!" A tak...
Daniel 5:3...svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z...
Joel 1:5...zbylo po larvách, sežraly ponravy. Proberte se, opilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O...
Amos 2:8...zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi Emorejce...
Amos 4:1...chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines,  pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle,...
Amos 5:11...vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš...
Amos 6:6...David, loudíte tóny na hudebních nástrojíchPijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a...
Amos 9:14...nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady a ovoce z nich jíst. Zasadím je v...
Abdiáš 1:16...tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy....
Abakuk 2:15...tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby...
Abakuk 2:16...na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě...
Ageus 1:6...mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte sePijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo...
Zachariáš 7:6...- ale copak to děláte pro ? A když jítepijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad...
Zachariáš 9:15... takže kamení z praku podupou. Budou jístpít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění...
Matouš 6:25...o svůj život ani o své tělo - co budete jístpít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo...
Matouš 6:31...starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané,...
Matouš 11:19...říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Matouš 20:22...o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim...
Matouš 20:23..."Můžeme," odvětili. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici ovšem...
Matouš 24:38... Stejně jako ve dnech před potopou jedlipili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do...
Matouš 24:49...' a začal by bít své spoluslužebníky a jístpít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v...
Matouš 26:27...kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy, která se...
Matouš 26:29...plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm,...
Matouš 27:34...Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to...
Marek 10:38...co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který...
Marek 10:39..." odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který...
Marek 14:23..." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim hopili z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je krev nové...
Marek 14:25...neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli...
Lukáš 1:15... neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude...
Lukáš 5:30...jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jítepijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl:...
Lukáš 5:33... stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedípijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele...
Lukáš 5:39...víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré...
Lukáš 7:34...říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Lukáš 10:7...se k vám. V tom domě zůstávejte a jeztepijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu....
Lukáš 12:19...spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jezpij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci...
Lukáš 12:29...Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají...
Lukáš 12:45...nejde' a začal by bít sluhy a služky a jístpít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká,...
Lukáš 13:26... Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsmepili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví:...
Lukáš 17:8... vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku,...
Lukáš 17:27... tak bude i za dnů Syna člověka: Jedlipili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do...
Lukáš 17:28...zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedlipili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne,...
Lukáš 22:30...Otec odkázal mně. V mém království budete jístpít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct...
Jan 4:12...otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z  pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto...
Jan 4:13...pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo...
Jan 6:53... říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověkapít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo tělo a pije...
Jan 6:54...jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo tělopije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední...
Jan 6:56...a krev je opravdu nápoj. Kdo tělopije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal...
Jan 7:37...vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mněpij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody,...
Jan 18:11...meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s...
Skutky 10:41...předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedlipili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali...
Skutky 23:12...se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně...
Skutky 23:21...mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen na...
Římanům 12:20...nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."...
1. Korintským 10:4...jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály,...
1. Korintským 10:7...nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedlpil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme,...
1. Korintským 10:21... abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na...
1. Korintským 10:31... za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží...
1. Korintským 11:22...hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jístpít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty...
1. Korintským 11:25...kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb...
1. Korintským 11:26...to na mou památku." Kdykoli jíte tento chlébpijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde...
1. Korintským 11:27... dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chlébpil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti...
1. Korintským 11:28...sám sebe prověří, než bude jíst z toho chlebapít z toho kalichu. Kdo totiž a pije, aniž by si...
1. Korintským 11:29...toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový...
1. Korintským 15:32...Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezmepijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy...
Zjevení 14:10...její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu...
Zjevení 16:6...prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od...
Zjevení 18:3...šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s smilnili a kupci...

Slova obsahující pije: napije (4) napijete (1) nenapije (4) nenapiješ (1) nepije (2) nepijeme (2) opijeme (1) opiješ (2) pije (11) pijeme (2) pijete (8) vypije (2) vypiješ (1) vypijete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |