Pevnostem

Hledám varianty 'pevnostem' [ pevností (9) pevnosti (45) pevnostem (1) pevnost (17) ]. Nalezen 71 verš.
Soudců 9:46...měšťané v Šechemské věži, uchýlili se všichni do pevnosti El-beritova chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že...
Soudců 9:49...usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v...
1. Samuel 22:4...něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v...
1. Samuel 22:5... Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávejpevnosti, odejdi do judského kraje." David proto odešel a...
1. Samuel 24:1...Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil sepevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti...
1. Samuel 24:23...domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli,...
2. Samuel 5:7... že se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho...
2. Samuel 5:9...ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v  pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo....
2. Samuel 5:17...hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti. Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí...
2. Samuel 23:14...oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát...
2. Samuel 24:7...Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se...
2. Královská 17:9...všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti - si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém vyšším...
2. Královská 18:8... po Gazu a okolí, od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý...
1. Letopisů 11:5...řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy...
1. Letopisů 11:7...Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v  pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo....
1. Letopisů 11:16...oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát...
1. Letopisů 12:9...z Gedoru. Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení...
1. Letopisů 12:17...z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně...
2. Letopisů 17:12...moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil...
2. Letopisů 27:4...také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. Bojoval s amonským králem a zvítězil....
Nehemiáš 2:8... aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A...
Nehemiáš 7:2...jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl...
Žalmy 48:4... Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností! Králové totiž, když se spolčili, společně k městu...
Žalmy 59:17...chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla, tobě...
Žalmy 71:3... že budu v bezpečí - ty sám jsi mou skáloupevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů...
Žalmy 75:4...na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte!...
Žalmy 94:22... na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich...
Přísloví 21:22...a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk...
Izaiáš 17:3...nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být královstvím a pozůstatek...
Izaiáš 23:4...jsi tržištěm národů. Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti,...
Izaiáš 23:11...přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat, zprzněná panno,...
Izaiáš 25:2...připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města...
Izaiáš 25:4...pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich...
Izaiáš 29:7...němu vyšli do války, všichni, kdo oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když...
Izaiáš 30:25...vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo...
Izaiáš 31:9...utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před...
Izaiáš 32:14...Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina...
Izaiáš 34:13...vymizí. Jejich paláce zarostou hložím, jejich pevnosti trním a bodláčím; obrátí se v doupě šakalí a v...
Jeremiáš 6:5...stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti...
Jeremiáš 9:20...se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic a mládence z náměstí....
Jeremiáš 16:19...svými ohavnostmi." Hospodine, sílo a  pevnosti, útočiště v den soužení, od konců světa k tobě...
Jeremiáš 48:1...zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu žádná chlouba...
Jeremiáš 48:18...Zhoubce Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města...
Jeremiáš 48:41...nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetípevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen...
Pláč 2:7... Vydal do rukou nepřátel městské hradbypevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den...
Ezechiel 19:7... Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo...
Ezechiel 24:21...Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu...
Ezechiel 24:25... synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a chlouby, potěchy jejich očí a...
Ezechiel 30:15...vykonám své rozsudky. Na Pelusium, egyptskou pevnost, vyliji svůj hněv a thébské hordy vyhladím. Zažehnu...
Daniel 11:7... Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také...
Daniel 11:10...jako nezadržitelná povodeň, zaútočí i na jeho pevnost. Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním...
Daniel 11:19...tu jeho zpupnost oplatí. Proto se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude...
Daniel 11:24... lup a bohatství. Bude chystat úklady i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere sílu a odvahu a vytáhne s...
Daniel 11:31... Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou...
Daniel 11:39...klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc...
Ozeáš 10:14... vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v boji zbořil...
Joel 4:16...útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh,...
Amos 3:11...Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto praví Hospodin: Jako...
Amos 5:9...Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v bráně, štítíte...
Micheáš 5:10...Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám ...
Nahum 2:2... na tebe, Ninive, táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech,...
Nahum 3:12...a hledat skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé...
Nahum 3:14...tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej jíl, chop se formy...
Abakuk 1:10...jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násep a dobudou ji. Pak ale jako...
Skutky 21:34...nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli...
Skutky 21:37..."Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš...
Skutky 22:24...do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho vyslýchají bičováním, aby zjistil,...
Skutky 23:10... jdou dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl...
Skutky 23:16...syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho...
Skutky 23:32...odvedli do Antipatridy. Nazítří se vrátili do pevnosti a zanechali ho v doprovodu jezdců. Ti po příjezdu...
Koloským 2:5...jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řádpevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |