Pevné

Hledám varianty 'pevné' [ pevným (2) pevný (9) pevnou (9) pevní (2) pevné (7) pevná (4) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 49:24...ho, stříleli, lukostřelci jej stíhaliPevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z...
Numeri 24:21... pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč,...
Soudců 9:51...Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni...
1. Královská 2:45...požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal Benajášovi, synu...
1. Letopisů 11:10...slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám...
2. Letopisů 12:13...dobrého. Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a...
Job 29:20... sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali...
Job 37:18...zem, můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme...
Žalmy 40:3...vytáhl , z kalné bažiny, nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň...
Žalmy 59:10...Ty jsi síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel...
Žalmy 59:18...Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko ! Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 62:3... skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete...
Žalmy 62:7...on je skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je spása, moje sláva; pevná skála,...
Žalmy 62:8...pevný hrad! V Bohu je spása, moje sláva;  pevná skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na něj, lidé,...
Žalmy 71:7... mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych ...
Žalmy 112:7...zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce  pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce statečné, nemá strach...
Žalmy 144:2... prsty chystá na zápas. On je láska, můj pevný hrad, útočiště, záchrana. On je můj štít, na...
Přísloví 10:15...přitahují záhubu. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Výdělek...
Přísloví 14:26...ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je...
Přísloví 18:10...kazisvěta se příliš neliší. Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Majetek...
Přísloví 18:11...uchýlí do jeho bezpečí. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách....
Izaiáš 2:15...výšiny, pro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby, pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé...
Izaiáš 22:23...zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřebpevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu....
Izaiáš 22:25... praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěnýpevné zdi povolí, vylomí se a spadne a náklad na něm visící...
Izaiáš 26:1...se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou....
Izaiáš 26:3...lid, který se drží věrnosti. Člověkapevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se...
Jeremiáš 15:20...k nim. Postavil jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti tobě bojovat, ale...
Ezechiel 20:33...Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvupevnou rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou...
Ezechiel 20:34...rukou a napřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a napřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím...
1. Korintským 15:58...Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte,...
Koloským 4:12...vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostípevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu...
Židům 6:19... Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnoupevnou a sahající dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil...
Jakub 5:8...raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpělivípevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratři,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |