Penězi

Hledám varianty 'penězi' [ peníze (60) penězům (2) penězích (1) penězi (7) peněz (13) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 17:12...pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene,...
Genesis 17:13... je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle smlouvou věčnou....
Genesis 17:23...narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského...
Genesis 17:27... jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi...
Genesis 23:13...mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou."...
Genesis 31:15...nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou...
Genesis 42:35...a hle, každý ve svém pytli našel svůj váčekpenězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni...
Genesis 47:14...hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za ...
Genesis 47:15...faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej...
Genesis 47:16...mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a...
Genesis 47:18...a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak...
Exodus 12:44...ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst...
Exodus 21:34...se majitel jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká...
Exodus 21:35...býka tak, že pojde, prodají živého býkapeníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se...
Exodus 22:6... Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže...
Exodus 22:24...vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou,...
Leviticus 25:37...tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem...
Leviticus 27:15...chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu...
Leviticus 27:19...chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá...
Deuteronomium 2:28... Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili...
Deuteronomium 14:25...Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžitPeníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu, které si...
Deuteronomium 14:26... které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové,...
Deuteronomium 21:14... propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji...
Deuteronomium 23:20...Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjdepeníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci...
Soudců 16:18...vládci k tedy přišli a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, ...
Ezdráš 3:7...základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej najali...
Nehemiáš 5:4...obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad...
Nehemiáš 5:10...I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme toho odírání! Vraťte jim ještě...
Nehemiáš 5:11...jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrokpeněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!"...
Přísloví 7:20...není doma, na cestu odjel někam daleko; měšecpenězi odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem...
Přísloví 13:7...nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné,...
Přísloví 17:16...- obojí se Hospodinu hnusí nastejno. K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí!...
Přísloví 22:1...však vítězství. Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák...
Kazatel 5:9...všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy...
Kazatel 7:12...dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi, poznání moudrosti však výhodu: ty, kdo ji mají,...
Kazatel 10:19...ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v mysli, boháči...
Izaiáš 52:3...praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj...
Izaiáš 55:1...žízniví, pojďte k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz...
Izaiáš 55:2...bez peněz víno a mléko bezplatně! Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje?...
Jeremiáš 32:44...se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat podpisem, bude se...
Pláč 5:4...matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v...
Micheáš 3:11...soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se...
Sofoniáš 1:11...zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji...
Matouš 10:9... Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl -...
Matouš 25:18...jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků...
Matouš 25:27...sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát  peníze směnárníkům a bych si po návratu vzal, co mi...
Matouš 27:5...toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní...
Matouš 27:6...je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské pole,...
Matouš 28:12...a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho...
Matouš 28:15...se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je...
Marek 6:8...neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku; mají obuté sandály, ale neberou si ani...
Marek 12:41...pokladnici a díval se, jak do lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla...
Marek 12:43...chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého...
Marek 14:11...to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Začal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal....
Lukáš 9:3...cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile. Do kteréhokoli domu...
Lukáš 16:9...než synové světla. Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli...
Lukáš 16:11... Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste...
Lukáš 16:13...a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohupenězům." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi...
Lukáš 16:14..." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl: "Vy...
Lukáš 19:15...jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první a...
Lukáš 19:23...sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy nedal  peníze směnárníkům, abych si je po návratu vybral i s...
Lukáš 22:5... Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim...
Jan 2:15...vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl:...
Jan 13:29... co je potřeba na svátek, nebo nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla...
Skutky 1:18...měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a...
Skutky 4:34...vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak...
Skutky 4:37...levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Také jeden muž...
Skutky 5:2...manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a...
Skutky 5:3... že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat...
Skutky 5:4... A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, copenězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal...
Skutky 5:8...řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili,...
Skutky 8:18...skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho...
Skutky 8:20...Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde...
Skutky 22:28...mu řekl: " jsem získal občanství za spoustu peněz!" " jsem se tak narodil," odpověděl Pavel. Ti,...
2. Korintským 12:14...tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče, ale...
1. Timoteus 6:10...stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láskapenězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří...
2. Timoteus 3:2...časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |