Peklo

Hledám varianty 'peklo' [ pekly (2) peklu (1) peklo (1) pekli (2) peklem (1) pekle (3) pekla (15) pekl (1) pekel (3) pečeš (1) pečeni (1) peče (1) péci (4) pec (11) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 15:17...zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten...
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se  péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Leviticus 6:10...místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých...
Leviticus 11:35... nač upadne taková zdechlina, bude nečistéPec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás...
Leviticus 26:26... vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. ...
Numeri 11:8...nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z  pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý...
1. Samuel 8:13...vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařilypekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole,...
2. Letopisů 35:13...Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části...
Job 37:17...Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zem, můžeš s ním...
Žalmy 55:16...je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám,...
Žalmy 102:4...Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na...
Přísloví 5:5...nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem...
Přísloví 7:27...ranám, všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! ...
Přísloví 15:24...Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky...
Přísloví 17:3...dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na...
Přísloví 23:14... neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho dušipekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce...
Přísloví 27:21...jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v...
Izaiáš 14:9...jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení, aby přivítalo,...
Izaiáš 14:11...- jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí je hniloba a...
Izaiáš 14:15... budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí,...
Izaiáš 31:9...Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou...
Izaiáš 44:16...spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připravípeče si pečeni a tou se nasytí. Když se ohřeje, říká:...
Izaiáš 44:19... nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se...
Izaiáš 57:9...jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná...
Jeremiáš 44:19...Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a přinášely úlitby bez...
Pláč 5:10...mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak...
Ezechiel 46:20...oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné oběti, aby je nevynášeli do vnějšího nádvoří, a...
Daniel 3:19...zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a největším...
Daniel 3:22... Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do Šadracha, Mešacha a...
Ozeáš 7:7...jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají;...
Amos 9:2... neunikne mi ani jediný! I kdyby se zakopali do pekla, ruka by je odtud vytáhla. Kdyby snad vystoupili...
Malachiáš 3:19...neslouží. Hle, přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště...
Matouš 5:29...tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč....
Matouš 5:30...jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku,...
Matouš 10:28...se bojte Toho, který může duši i tělo zahubitpekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani...
Matouš 11:23...Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v...
Matouš 16:18...Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království:...
Marek 9:43...zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. [46] A kdyby sváděla...
Marek 9:45...do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe...
Marek 9:47...království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyne a oheň nehasne'...
Lukáš 10:15... Kafarnaum, které jsi k nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo...
Lukáš 12:5...se Toho, který když zabije, moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět...
Lukáš 16:23... Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Kdyžpekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a...
1. Korintským 15:55...je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teďpeklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou...
Jakub 3:6...a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků...
2. Petr 2:4...neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |