Peci

Hledám varianty 'peci' [ pecí (1) peci (10) pece (22) pec (11) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 15:17...zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten...
Genesis 19:28...tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jakopece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval...
Exodus 7:28... do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých...
Exodus 9:8...a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popelapece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi....
Exodus 9:10...v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popelpece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil...
Exodus 19:18...sestoupil v ohni. Stoupal z dým jakopece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo...
Leviticus 2:4... Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenoupeci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané...
Leviticus 7:9...vykonal. Rovněž každá moučná oběť upečenápeci, připravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi,...
Leviticus 11:35... nač upadne taková zdechlina, bude nečistéPec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás...
Leviticus 26:26...od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte...
Deuteronomium 4:20...nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a...
1. Královská 8:51...Vyvedl jsi je z Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého...
Žalmy 12:7...Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine,...
Žalmy 21:10...tvá pravice! přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je...
Žalmy 102:4...Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na...
Přísloví 17:3...dědictví podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na...
Přísloví 27:21...jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v...
Izaiáš 31:9...Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou...
Izaiáš 48:10...jsem , nejsi stříbrný, vyvolil jsem peci soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych...
Jeremiáš 11:4...v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a plňte vše, co vám...
Pláč 5:10...mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak...
Ezechiel 22:18...mědi, cínu, železa a olova - struska oddělenápeci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože...
Ezechiel 22:20...stříbro s mědí, železem, olovem a cínem hrne do pece, kde se taví rozdmýchaným plamenem, tak vás ve svém...
Ezechiel 22:22...v jeho středu. Jako se taví stříbro uvnitř pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte, že ...
Daniel 3:6...se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a...
Daniel 3:11...a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit...
Daniel 3:15... budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z moci?" "Na to...
Daniel 3:17...chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí,...
Daniel 3:19...zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, a největším...
Daniel 3:20...a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích,...
Daniel 3:21...i čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec...
Daniel 3:22... Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže, kteří do Šadracha, Mešacha a...
Daniel 3:23... pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se...
Daniel 3:26...přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednego, služebníci...
Ozeáš 7:4...lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu...
Ozeáš 7:6...třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísají; celou noc doutná jejich...
Ozeáš 7:7...jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení, své vlastní vládce sžírají;...
Malachiáš 3:19...neslouží. Hle, přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště...
Matouš 6:30...trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte...
Matouš 13:42...ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy...
Matouš 13:50...oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to...
Lukáš 12:28... která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co...
Zjevení 1:15...jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavenýpeci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm...
Zjevení 9:2... vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z...

Slova obsahující peci: peci (10) pecivála (1) pecivále (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |