Pečlivě

Hledám varianty 'pečlivě' [ pečlivě ]. Nalezeno 46 veršù.
Deuteronomium 5:1...vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jimpečlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi na Orébu...
Deuteronomium 5:32...v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš Bůh, přikázal....
Deuteronomium 6:3...udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi...
Deuteronomium 6:17... svého Boha, jako jste jej pokoušeli v MassePečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i...
Deuteronomium 6:25...spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil."...
Deuteronomium 8:1...ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě.  Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím,...
Deuteronomium 11:22...tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím,...
Deuteronomium 11:32... váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám...
Deuteronomium 12:1...a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých...
Deuteronomium 13:1...pro své bohy pálí své syny a dcery v ohni!  Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu...
Deuteronomium 15:5...jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 16:12... Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. shromáždíš úrodu ze...
Deuteronomium 17:10...ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolilPečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle...
Deuteronomium 17:19... Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato...
Deuteronomium 19:9...zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím,...
Deuteronomium 24:8...svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečlivě...
Deuteronomium 26:16...dodržoval tato ustanovení a pravidla. Proto je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ...
Deuteronomium 28:1...opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 28:13...nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchatpečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti...
Deuteronomium 28:15...poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která...
Deuteronomium 28:58...ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v...
Deuteronomium 31:12...a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to...
Deuteronomium 32:46...vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo...
Jozue 1:7...jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj...
Jozue 1:8...tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít...
Jozue 22:5...dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal...
Jozue 23:6...Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova...
Jozue 23:11...vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbilPečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha....
2. Královská 17:37...jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a přikázání,...
2. Královská 21:8...navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý...
1. Letopisů 22:13... svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin...
2. Letopisů 33:8...dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a...
Ezdráš 8:29...je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otcůPečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte...
Job 32:11...své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekalpečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali...
Žalmy 101:2... Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě...
Přísloví 16:11... poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť...
Přísloví 28:7...poctivý chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo...
Daniel 10:11...na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť...
Matouš 2:8... Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jdětepečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi...
Marek 8:15...víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali...
Lukáš 1:3... vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení,...
Lukáš 14:1...přišel jíst do domu jednoho z předních farizeůpečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk...
Lukáš 15:8... nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá...
Efeským 5:15... kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako...
Titus 3:13...rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo...
1. Petr 1:10...cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když...

Slova obsahující pečlivě: pečlivě (47) pečlivěji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |