Pečetěmi

Hledám varianty 'pečetěmi' [ pečetí (11) pečeti (4) pečetěmi (2) pečeť (15) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 28:11...na druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele...
Exodus 28:21...Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů....
Exodus 28:36... Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej...
Exodus 39:6...onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je...
Exodus 39:14...jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů....
Exodus 39:30...čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu...
1. Královská 21:8..." Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným...
Nehemiáš 10:1...všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť...
Nehemiáš 10:2...našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův....
Job 9:7...její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře...
Job 38:14... hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své...
Job 41:7...šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani...
Píseň 8:6...matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži....
Ezechiel 28:12...řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl...
Jan 6:27...Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?"...
Římanům 4:11... ale před ! Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře před obřezáním...
1. Korintským 9:2...jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro váspečetí mého apoštolství jste vy v Pánu. Zde je obhajoba...
2. Korintským 1:22...nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi...
Efeským 1:13...o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho...
Efeským 4:30...uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost...
Zjevení 5:1...popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným...
Zjevení 5:2..."Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu...
Zjevení 5:5... kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch...
Zjevení 5:9...píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi...
Zjevení 6:1...jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla...
Zjevení 6:3...vítězství, a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: "Pojď!" A vyšel jiný...
Zjevení 6:5...a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!" A hle,...
Zjevení 6:7...olej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle,...
Zjevení 6:9... morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží...
Zjevení 6:12...být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce...
Zjevení 8:1...každou slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |