Patříme

Hledám varianty 'patříme' [ patříte (2) patřit (7) patříš (5) patříme (8) patřím (9) patřily (2) patřilo (9) patřili (13) patřila (1) patřil (13) patří (130) patře (5) ]. Nalezeno 195 veršù.
Genesis 14:23... Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek -...
Genesis 20:7... věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny...
Genesis 31:32... věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában...
Genesis 32:18...tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš:...
Genesis 33:9...Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi...
Genesis 38:25...tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto...
Genesis 39:8... můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc...
Genesis 45:11...netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to...
Genesis 45:20...se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili...
Genesis 47:18...skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka  patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše...
Genesis 47:26...půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla....
Genesis 49:28...žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému...
Exodus 12:42...stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých...
Exodus 13:12... Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však...
Exodus 19:5...pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým...
Exodus 30:37...stejného složení jako toto. Bude ti svatépatří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl,...
Exodus 38:19...vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a...
Leviticus 3:16...ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 25:23... Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré...
Leviticus 27:26... Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit...
Leviticus 27:28... Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci...
Leviticus 27:30...země, z obilí země nebo z ovoce stromůpatří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít...
Numeri 5:10...vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi."...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 16:5...a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit....
Numeri 16:26..." řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy."...
Numeri 26:58...něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijskýPatří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod...
Numeri 28:7...příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro...
Numeri 28:23...budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní...
Deuteronomium 10:14...pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohupatří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze...
Jozue 2:13...a matku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!"...
Jozue 5:13...mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl...
Jozue 6:22...nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k  patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači...
Jozue 6:23...i matku, její sourozence i všechny, kdo k  patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim...
Jozue 6:25...s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k  patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele...
Jozue 7:15...klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v...
Jozue 7:24... ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Jozue...
Jozue 13:12... totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládl v Aštarotu a v Edrei....
Jozue 13:30...krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádu a také...
Jozue 14:14...dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal...
Jozue 17:8...k obyvatelům En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný Tapuach na Manasesově...
Jozue 17:10... dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí...
Jozue 19:15...od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-elPatří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem...
Jozue 19:30...dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti AchzíbuPatří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst...
Jozue 19:35... na západě Ašera, na východě pak JordánuPatří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat,...
Jozue 19:41...Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš, Šaalabin, Ajalon, Jitla...
Jozue 21:42...měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi...
Soudců 6:25...býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na...
Soudců 10:4...třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslechpatřilo jim třicet měst v Gileádu. dodnes se jim říká...
Růt 2:3... paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma...
Růt 4:3...kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to...
Růt 4:9...svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno, co patřilo Kiljonovi a...
1. Samuel 1:28... Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. ...
1. Samuel 2:8... dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých...
1. Samuel 5:11...boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se...
1. Samuel 6:2...ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu...
1. Samuel 10:11..."Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají...
1. Samuel 10:12...za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo,...
1. Samuel 15:3...jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i...
1. Samuel 19:24...den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel...
1. Samuel 25:2...hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověkpatřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal...
1. Samuel 25:22...ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail...
1. Samuel 27:6...Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve...
1. Samuel 30:13...tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan,...
2. Samuel 9:9...Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého...
2. Samuel 9:12... Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky....
2. Samuel 19:44..."Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My...
2. Samuel 23:24...David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda...
1. Královská 3:26...jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj!...
1. Královská 8:61...a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho...
1. Královská 20:3..."Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně."...
1. Královská 20:4...mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králiPatřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se...
1. Královská 20:41...strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 22:3...řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou...
2. Královská 12:17...se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael,...
2. Královská 24:7...Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku...
1. Letopisů 2:52...Bet-gaderu. K synům Šobala, otce Kiriat-jearimupatří Roe, tedy polovina Manachatských, a kiriat-jearimské...
1. Letopisů 5:2...- a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného,...
1. Letopisů 6:5...jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, jeho...
1. Letopisů 12:1...skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni...
1. Letopisů 12:19...sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje!...
1. Letopisů 23:7...Geršonovi, Kehatovi a Merarimu. Ke Geršonovcům patřili Ladan a Šimei. Synové Ladanovi: vůdce Jechiel,...
1. Letopisů 24:20...Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael. Ze synů Šubaelových:...
1. Letopisů 27:6...Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu...
2. Letopisů 36:23...chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte...
Ezdráš 1:3...dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do...
Ezdráš 7:13...pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží...
Job 12:12...pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetůmpatří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a...
Job 12:13...dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také mocpatří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá...
Job 12:16...přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla i schopnosti, jeho je podvedený i podvodník....
Job 15:8...jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my...
Job 20:13...vychutnává, nemá naspěch, i když je převaluje na patře, v útrobách mu ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v...
Job 22:8...a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi...
Žalmy 33:18... i když sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku...
Žalmy 37:37...na poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni,...
Žalmy 50:10...kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny...
Žalmy 50:12... Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím,...
Žalmy 55:12... špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby...
Žalmy 68:35... burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do...
Žalmy 71:6... ty jsi vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty...
Žalmy 74:16...vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty...
Žalmy 82:8...Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný žalm Asafův...
Žalmy 88:5...plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil.  patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly...
Žalmy 89:19... díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění...
Žalmy 95:5...jsou základy země, jemu náleží horské vrcholyPatří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily!...
Žalmy 100:3...je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho...
Žalmy 104:18... čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi...
Žalmy 109:11...ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo...
Žalmy 115:16...požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví ...
Žalmy 119:94...z paměti, vždyť právě jimi jsi obživilPatřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá...
Přísloví 3:9...to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak...
Přísloví 5:17...ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě  patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech....
Přísloví 10:13...nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka...
Přísloví 14:22...bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění...
Přísloví 16:10... jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit....
Přísloví 23:18...úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a...
Přísloví 24:13...synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji,...
Přísloví 24:14...tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhej, ničemo, u bytu...
Píseň 6:3...své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie.  patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích....
Píseň 7:11...to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech.  patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj,...
Izaiáš 43:1... jsem vykoupil a povolal jménem tvýmpatříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li...
Izaiáš 44:5...tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si...
Jeremiáš 14:9...Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu:...
Jeremiáš 15:16...vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupůpatřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se veselí,...
Jeremiáš 17:14...zdráv, zachraň , a budu zachráněn - chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým...
Jeremiáš 41:1... s dalšími deseti muži. Byl z královského rodupatřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné...
Pláč 5:2...hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich...
Ezechiel 11:15...Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano,...
Ezechiel 18:4...přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí!...
Ezechiel 27:27...tví obchodníci a vojáci, všichni ti, kdo k tobě patřili, se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy...
Ezechiel 27:34...na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z...
Ezechiel 29:3...krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí...
Ezechiel 29:9... poznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě...
Ezechiel 33:24...a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte...
Ezechiel 35:10... že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin!...
Ezechiel 36:2...nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 41:6...ve třech patrech nad sebou, vždy po třicetipatře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro...
Ezechiel 41:7... Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba obepínající chrám byla stupňovitá,...
Ezechiel 45:5...levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým...
Ezechiel 45:6...5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého...
Ezechiel 46:16...obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkům a zůstane jim to jako dědičné...
Ezechiel 46:17...obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je...
Ezechiel 48:21...tato území sousedící s kmenovými podíly budou patřit vládci a uprostřed nich bude svatý podíl s chrámovou...
Joel 2:23...svém Bohu, se radujte, neboť vám déšť, jak se patří, vylije na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako...
Abakuk 3:6...drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech,...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou...
Matouš 5:10...pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou...
Matouš 19:14...jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce a pak...
Matouš 20:14...ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako...
Matouš 25:25... protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku!...
Matouš 25:27...směnárníkům a bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu,...
Matouš 26:73...ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitě k nim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal...
Marek 9:41...námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou...
Marek 10:14...ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme...
Marek 10:40...pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo...
Lukáš 5:3...rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel...
Lukáš 6:20...učednících a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte,...
Lukáš 18:16...ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme...
Lukáš 22:3...satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešel a domluvil se s vrchními kněžími...
Jan 1:24...poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když...
Jan 15:19... vězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu...
Jan 18:37...svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je pravda?" odtušil Pilát....
Skutky 1:17...Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své...
Skutky 1:25...namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl...
Skutky 10:7...své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je...
Skutky 12:1...král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem...
Skutky 18:10... aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a...
Skutky 21:11...se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě...
Skutky 27:23... Dnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se...
Římanům 1:6...ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem...
Římanům 4:13...a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě...
Římanům 6:10...provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a...
Římanům 9:4...svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon,...
Římanům 12:5...v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo,...
Římanům 14:8... umíráme Pánu. tedy žijeme či umírámepatříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby...
Římanům 16:7...krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého...
Římanům 16:11...mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu,...
2. Korintským 10:7...vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, si uvědomí, že jako patří Kristu on, tak...
Galatským 1:14...v judaismu předčil většinu svých vrstevníkůpatřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic....
Galatským 5:19...pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejméPatří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství,...
Galatským 5:24... Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími...
Galatským 6:17...neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším...
Efeským 2:11...o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají...
1. Tesalonickým 5:8...spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry...
1. Timoteus 6:16...nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě...
2. Timoteus 2:19...stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí...
Titus 2:1...konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmí,...
Titus 3:14...vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli...
Filemon 1:8...bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - Pavel, stařec a teď...
Židům 7:13...i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře...
Židům 9:4...byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K  patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech...
1. Petr 4:11...Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se...
1. Jan 2:19... že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni...
1. Jan 3:12...Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho...
1. Jan 3:19...drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás...

Slova obsahující patříme: nepatříme (1) opatříme (2) patříme (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |