Patřících

Hledám varianty 'patřících' [ patřících (1) patřící (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 29:5...kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a opášeš ho tkaným pásem...
Exodus 37:16... a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a...
Leviticus 7:35..." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětípatřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do...
Numeri 31:30...Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném...
Numeri 31:42... jak mu Hospodin přikázal. Druhá polovinapatřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš...
Numeri 31:47...000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých...
Deuteronomium 20:16... která nepatří k městům zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Jozue 17:9...Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní...
Jozue 21:12...pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn...
Soudců 6:11...anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofřepatřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil...
Žalmy 106:28...Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |