Patří

Hledám varianty 'patří' [ patříte (2) patřit (7) patříš (5) patříme (8) patřím (9) patřily (2) patřilo (9) patřili (13) patřila (1) patřil (13) patří (130) patře (5) ]. Nalezeno 195 veršù.
Genesis 14:23... Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek -...
Genesis 20:7... věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny...
Genesis 31:32... věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában...
Genesis 32:18...tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš:...
Genesis 33:9...Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi...
Genesis 38:25...tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto...
Genesis 39:8... můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc...
Genesis 45:11...netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to...
Genesis 45:20...se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili...
Genesis 47:18...skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka  patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše...
Genesis 47:26...půdě ustanovení platné dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla....
Genesis 49:28...žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému...
Exodus 12:42...stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých...
Exodus 13:12... Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však...
Exodus 19:5...pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým...
Exodus 30:37...stejného složení jako toto. Bude ti svatépatří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl,...
Exodus 38:19...vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a...
Leviticus 3:16...ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 25:23... Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré...
Leviticus 27:26... Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit...
Leviticus 27:28... Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci...
Leviticus 27:30...země, z obilí země nebo z ovoce stromůpatří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít...
Numeri 5:10...vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi."...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 16:5...a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit....
Numeri 16:26..." řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy."...
Numeri 26:58...něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijskýPatří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod...
Numeri 28:7...příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro...
Numeri 28:23...budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní...
Deuteronomium 10:14...pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohupatří nebe i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze...
Jozue 2:13...a matku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!"...
Jozue 5:13...mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl...
Jozue 6:22...nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k  patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači...
Jozue 6:23...i matku, její sourozence i všechny, kdo k  patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim...
Jozue 6:25...s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k  patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele...
Jozue 7:15...klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v...
Jozue 7:24... ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Jozue...
Jozue 13:12... totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládl v Aštarotu a v Edrei....
Jozue 13:30...krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádu a také...
Jozue 14:14...dědictví Hebron. Proto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal...
Jozue 17:8...k obyvatelům En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný Tapuach na Manasesově...
Jozue 17:10... dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí...
Jozue 19:15...od Chanatonu, dosáhne údolí Jiftach-elPatří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem...
Jozue 19:30...dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti AchzíbuPatří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst...
Jozue 19:35... na západě Ašera, na východě pak JordánuPatří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat,...
Jozue 19:41...Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš, Šaalabin, Ajalon, Jitla...
Jozue 21:42...měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi...
Soudců 6:25...býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na...
Soudců 10:4...třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslechpatřilo jim třicet měst v Gileádu. dodnes se jim říká...
Růt 2:3... paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma...
Růt 4:3...kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to...
Růt 4:9...svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno, co patřilo Kiljonovi a...
1. Samuel 1:28... Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. ...
1. Samuel 2:8... dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých...
1. Samuel 5:11...boha pryč," žádali. " se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se...
1. Samuel 6:2...ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu...
1. Samuel 10:11..."Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají...
1. Samuel 10:12...za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo,...
1. Samuel 15:3...jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i...
1. Samuel 19:24...den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel...
1. Samuel 25:2...hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověkpatřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal...
1. Samuel 25:22...ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail...
1. Samuel 27:6...Toho dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří dodnes judským králům. David strávil ve...
1. Samuel 30:13...tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan,...
2. Samuel 9:9...Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého...
2. Samuel 9:12... Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky....
2. Samuel 19:44..."Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My...
2. Samuel 23:24...David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda...
1. Královská 3:26...jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj!...
1. Královská 8:61...a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho...
1. Královská 20:3..."Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně."...
1. Královská 20:4...mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králiPatřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se...
1. Královská 20:41...strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 22:3...řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme, abychom ho dobyli z rukou...
2. Královská 12:17...se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael,...
2. Královská 24:7...Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka po řeku...
1. Letopisů 2:52...Bet-gaderu. K synům Šobala, otce Kiriat-jearimupatří Roe, tedy polovina Manachatských, a kiriat-jearimské...
1. Letopisů 5:2...- a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného,...
1. Letopisů 6:5...jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, jeho...
1. Letopisů 12:1...skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni...
1. Letopisů 12:19...sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje!...
1. Letopisů 23:7...Geršonovi, Kehatovi a Merarimu. Ke Geršonovcům patřili Ladan a Šimei. Synové Ladanovi: vůdce Jechiel,...
1. Letopisů 24:20...Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael. Ze synů Šubaelových:...
1. Letopisů 27:6...Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu...
2. Letopisů 36:23...chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte...
Ezdráš 1:3...dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do...
Ezdráš 7:13...pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží...
Job 12:12...pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetůmpatří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a...
Job 12:13...dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také mocpatří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá...
Job 12:16...přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla i schopnosti, jeho je podvedený i podvodník....
Job 15:8...jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my...
Job 20:13...vychutnává, nemá naspěch, i když je převaluje na patře, v útrobách mu ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v...
Job 22:8...a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi...
Žalmy 33:18... i když sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku...
Žalmy 37:37...na poctivé, všímej si upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni,...
Žalmy 50:10...kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny...
Žalmy 50:12... Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím,...
Žalmy 55:12... špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby...
Žalmy 68:35... burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do...
Žalmy 71:6... ty jsi vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty...
Žalmy 74:16...vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty...
Žalmy 82:8...Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy! Zpívaný žalm Asafův...
Žalmy 88:5...plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil.  patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly...
Žalmy 89:19... díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění...
Žalmy 95:5...jsou základy země, jemu náleží horské vrcholyPatří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily!...
Žalmy 100:3...je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho...
Žalmy 104:18... čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi...
Žalmy 109:11...ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo...
Žalmy 115:16...požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví ...
Žalmy 119:94...z paměti, vždyť právě jimi jsi obživilPatřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá...
Přísloví 3:9...to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak...
Přísloví 5:17...ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě  patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech....
Přísloví 10:13...nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka...
Přísloví 14:22...bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění...
Přísloví 16:10... jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho ústa pochybit....
Přísloví 23:18...úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a...
Přísloví 24:13...synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji,...
Přísloví 24:14...tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame! Nečíhej, ničemo, u bytu...
Píseň 6:3...své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie.  patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích....
Píseň 7:11...to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech.  patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj,...
Izaiáš 43:1... jsem vykoupil a povolal jménem tvýmpatříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li...
Izaiáš 44:5...tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si...
Jeremiáš 14:9...Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu:...
Jeremiáš 15:16...vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupůpatřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se veselí,...
Jeremiáš 17:14...zdráv, zachraň , a budu zachráněn - chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým...
Jeremiáš 41:1... s dalšími deseti muži. Byl z královského rodupatřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné...
Pláč 5:2...hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich...
Ezechiel 11:15...Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano,...
Ezechiel 18:4...přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí!...
Ezechiel 27:27...tví obchodníci a vojáci, všichni ti, kdo k tobě patřili, se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy...
Ezechiel 27:34...na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z...
Ezechiel 29:3...krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.' ti však do čelistí...
Ezechiel 29:9... poznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě...
Ezechiel 33:24...a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte...
Ezechiel 35:10... že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin!...
Ezechiel 36:2...nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník...
Ezechiel 41:6...ve třech patrech nad sebou, vždy po třicetipatře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro...
Ezechiel 41:7... Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba obepínající chrám byla stupňovitá,...
Ezechiel 45:5...levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým...
Ezechiel 45:6...5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého...
Ezechiel 46:16...obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkům a zůstane jim to jako dědičné...
Ezechiel 46:17...obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit do léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je...
Ezechiel 48:21...tato území sousedící s kmenovými podíly budou patřit vládci a uprostřed nich bude svatý podíl s chrámovou...
Joel 2:23...svém Bohu, se radujte, neboť vám déšť, jak se patří, vylije na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako...
Abakuk 3:6...drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím v bolestech,...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou...
Matouš 5:10...pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou...
Matouš 19:14...jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce a pak...
Matouš 20:14...ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako...
Matouš 25:25... protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku!...
Matouš 25:27...směnárníkům a bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu,...
Matouš 26:73...ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitě k nim patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal...
Marek 9:41...námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou...
Marek 10:14...ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme...
Marek 10:40...pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo...
Lukáš 5:3...rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel...
Lukáš 6:20...učednících a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří teď hladovíte,...
Lukáš 18:16...ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme...
Lukáš 22:3...satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešel a domluvil se s vrchními kněžími...
Jan 1:24...poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když...
Jan 15:19... vězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu...
Jan 18:37...svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je pravda?" odtušil Pilát....
Skutky 1:17...Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své...
Skutky 1:25...namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl...
Skutky 10:7...své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je...
Skutky 12:1...král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem...
Skutky 18:10... aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a...
Skutky 21:11...se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě...
Skutky 27:23... Dnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se...
Římanům 1:6...ze všech národů došli k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem...
Římanům 4:13...a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě...
Římanům 6:10...provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a...
Římanům 9:4...svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon,...
Římanům 12:5...v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo,...
Římanům 14:8... umíráme Pánu. tedy žijeme či umírámepatříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby...
Římanům 16:7...krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého...
Římanům 16:11...mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu,...
2. Korintským 10:7...vidíte jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, si uvědomí, že jako patří Kristu on, tak...
Galatským 1:14...v judaismu předčil většinu svých vrstevníkůpatřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic....
Galatským 5:19...pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejméPatří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství,...
Galatským 5:24... Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími...
Galatským 6:17...neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším...
Efeským 2:11...o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají...
1. Tesalonickým 5:8...spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry...
1. Timoteus 6:16...nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě...
2. Timoteus 2:19...stojí a nese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí...
Titus 2:1...konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmí,...
Titus 3:14...vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli...
Filemon 1:8...bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - Pavel, stařec a teď...
Židům 7:13...i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře...
Židům 9:4...byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K  patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech...
1. Petr 4:11...Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se...
1. Jan 2:19... že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni...
1. Jan 3:12...Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho...
1. Jan 3:19...drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás...

Slova obsahující patří: jaksepatří (1) nepatří (27) nepatřím (7) nepatříme (1) nepatříš (2) nepatříte (2) nespatří (17) nespatřím (3) nespatříš (1) nespatříte (2) opatří (5) opatřím (1) opatříme (2) patří (130) patřící (11) patřících (1) patřím (9) patříme (8) patříš (5) patříte (2) spatří (26) spatřím (4) spatříš (10) spatříte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |