Patě

Hledám varianty 'patě' [ paty (6) patu (7) patě (13) patách (6) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 3:15...potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své...
Genesis 25:26...ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když...
Genesis 49:17... růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé...
Genesis 49:19...Gád - horda se na něj nahrne, on se všakpatách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské...
Exodus 25:31...svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a...
Exodus 29:12...rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješpatě oltáře. Vezmeš všechen tuk přikrývající vnitřnosti,...
Exodus 37:17...také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. Z...
Leviticus 4:7... Všechnu zbývající krev z býčka pak vylijepatě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do...
Leviticus 4:18...Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylijepatě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do...
Leviticus 4:25...oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylijepatě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk...
Leviticus 4:30...oběti; všechnu zbývající krev pak vylijepatě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné...
Leviticus 4:34...zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylijepatě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte...
Leviticus 5:9...na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknutpatě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví...
Leviticus 8:15...aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylilpatě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření....
Leviticus 9:9...prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylilpatě oltáře. Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích...
Leviticus 13:12... že pokryje celou kůži postiženého od hlavy patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne:...
Deuteronomium 28:35...vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k...
Soudců 5:14...ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu bylpatách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze...
2. Samuel 14:25...vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si...
2. Královská 6:32...ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak mu jdepatách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem:...
Job 2:7...od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se...
Job 18:9...zaplete se do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past....
Job 18:11...čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád...
Žalmy 41:10... ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou,...
Píseň 1:8...sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdipatách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři...
Ezechiel 35:6... vydám krveprolití a krev se ti bude lepit na paty. Když ti nevadilo krveprolití, bude se ti krev lepit...
Ozeáš 12:4...mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a...
Abakuk 3:5...jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a měří zem; národy se...
Abakuk 3:13...jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po paty. séla Prorazil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás...
Jan 13:18...Písmo: ‚Ten, který se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |