Pastviny

Hledám varianty 'pastviny' [ pastviny (25) pastvinu (3) pastvinou (1) pastvině (5) pastvinami (33) pastvinách (9) pastvina (4) pastvin (4) ]. Nalezen 81 verš.
Exodus 9:3...ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i brav, zasáhne...
Numeri 35:2...území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim budou...
Numeri 35:3... Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich...
Numeri 35:4...a pro všechna jejich zvířata. Předměstské pastviny, které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze...
Numeri 35:5...bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst...
Numeri 35:7...města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele...
Deuteronomium 11:15...mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci...
Jozue 14:4...zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali...
Jozue 21:2...přikázal, abychom dostali města k bydlenípastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle...
Jozue 21:3...levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité,...
Jozue 21:8...Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak...
Jozue 21:11...dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k...
Jozue 21:13... kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami: Libna, Jatir, Eštemóa...
Jozue 21:17...Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba, Anatot a Almon - celkem čtyři...
Jozue 21:19... kněžím, tedy připadlo celkem třináct městpastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los...
Jozue 21:21... Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři...
Jozue 21:23...města. Od pokolení Dan dostali tato městapastvinami: Elteke, Gibeton, Ajalon a Gat-rimon - celkem...
Jozue 21:25...poloviny pokolení Manases dostali tato městapastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města....
Jozue 21:26...rodům tedy připadlo celkem deset městpastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských rodů,...
Jozue 21:27...ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě...
Jozue 21:28...města. Od pokolení Isachar dostali tato městapastvinami: Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganim - celkem...
Jozue 21:30...města. Od pokolení Ašer dostali tato městapastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem čtyři...
Jozue 21:32...zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan - celkem tři města....
Jozue 21:33...rodům tedy připadlo celkem třináct městpastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody,...
Jozue 21:34... dostali toto: Od pokolení Zabulon tato městapastvinami: Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal - celkem čtyři...
Jozue 21:36...města. Od pokolení Ruben dostali tato městapastvinami: Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem čtyři...
Jozue 21:38...zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami: Machanajim, Chešbon a Jaezer - celkem čtyři...
Jozue 21:41...území celkem čtyřicet osm levitských městpastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé...
Jozue 21:42... Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal...
1. Samuel 25:15...slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci...
2. Samuel 7:8...Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzalpastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl...
1. Královská 5:3... 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytkapastvin, 100 kusů bravu a mimo to jelení, gazelí a srnčí...
1. Letopisů 4:40...východní straně údolí. Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí...
1. Letopisů 5:16...Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam sahají. Ti všichni byli zapsáni do...
1. Letopisů 6:40...los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Pole u města s přilehlými osadami dostal...
1. Letopisů 6:44... Debir, Ašan, Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu,...
1. Letopisů 6:45...dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst....
1. Letopisů 6:49... Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná...
1. Letopisů 6:54... Bet-choron, Ajalon a Gat-rimon s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na...
1. Letopisů 6:55...poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami. Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny...
1. Letopisů 6:56...Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat...
1. Letopisů 6:58...dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anem s jejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon...
1. Letopisů 6:60...dostaly Mašal, Abdon, Chukok a Rechob s jejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš,...
1. Letopisů 6:61...galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami. Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene...
1. Letopisů 6:62...Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich pastvinami. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu...
1. Letopisů 6:64...pouštní Becer, Jahcu, Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu,...
1. Letopisů 6:66...v Gileádu, Machanajim, Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami. Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron -...
1. Letopisů 17:7...‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzalpastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s...
2. Letopisů 11:14...krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma....
Žalmy 37:20... Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávupastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit,...
Žalmy 65:14...jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostíPastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím. ...
Žalmy 100:3... jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří...
Žalmy 144:13... rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani...
Izaiáš 7:25...strachu z trní a bodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny, budou zdupány ovcemi. Hospodin mi řekl: "Vezmi...
Izaiáš 30:23... Tvůj dobytek se bude v ten den pást na širých pastvinách. Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou...
Izaiáš 32:14... z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslůpastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch,...
Izaiáš 65:10...- ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás,...
Jeremiáš 6:2...se blíží neštěstí, strašné ničení! Ta přelíbezná pastvina, Dcera sionská, bude zničena. Přitáhnou k ...
Jeremiáš 9:9...takový?" Pláču a běduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy...
Jeremiáš 23:1...pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na  pastvině! praví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele, proto...
Jeremiáš 23:3...jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad nimi...
Jeremiáš 23:10...plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahlapastviny vyschly, zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá,...
Jeremiáš 25:36... vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova...
Jeremiáš 33:12...lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech...
Jeremiáš 49:19...lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu Edomce znenadání z jejich území...
Jeremiáš 49:20...I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu otřese zemí...
Jeremiáš 50:7...To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte z...
Jeremiáš 50:19...s králem asyrským! Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil...
Jeremiáš 50:44...lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu Chaldejce znenadání z jejich...
Jeremiáš 50:45...I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik...
Ezechiel 25:5...Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak...
Ezechiel 34:14...osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude pastva,...
Ezechiel 34:18...kozly a berany. Nestačí vám pást se na dobrých pastvinách? To musíte zbytek pastvin podupat? Nestačí vám...
Ezechiel 34:31...Hospodin. Vy jste ovce - lidské ovce na  pastvině - a jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 36:5...drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její pastviny. Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni horám a...
Ezechiel 45:15...z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné...
Joel 1:19...hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i...
Joel 1:20...i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na ...
Joel 2:22...věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a...
Micheáš 2:12...jak ovce v ohradě, budou jako stádo na své pastvině - veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu,...
Sofoniáš 2:6..."Do posledního vás zahladím!" Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Připadne...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |