Pastýři

Hledám varianty 'pastýři' [ pastýřům (5) pastýřů (4) pastýřích (1) pastýři (41) pastýřem (9) pastýře (25) pastýř (20) ]. Nalezeny 94 verše.
Genesis 4:2...také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se...
Genesis 13:7... že nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V...
Genesis 13:8... mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před...
Genesis 26:20...kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat:...
Genesis 29:3...stád. V jejím ústí však ležel veliký kámenPastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se...
Genesis 48:15... otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ...
Genesis 49:24...rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže...
Exodus 2:17...vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za postavil...
Exodus 2:19...se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a...
Numeri 27:17... aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je...
1. Samuel 17:34..." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a...
1. Samuel 21:8...Doeg Edomský a byl to Saulův zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal...
1. Samuel 25:7...máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za...
2. Samuel 5:2...jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když...
1. Královská 22:17...jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů...
2. Královská 10:12...vypravil do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše....
1. Letopisů 11:2... Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli...
2. Letopisů 18:16...jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů...
Žalmy 23:1... poví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává...
Žalmy 28:9... svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu,...
Žalmy 49:15...zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo...
Žalmy 80:2... na nápěv "Lilie svědectví". Žalm AsafůvPastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce...
Kazatel 12:11...hřeby zatlučené - všechny pocházejí od téhož Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se...
Píseň 1:8...ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení ,...
Izaiáš 13:20...neutáboří se tam beduín, nezastaví se tam pastýři. Budou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní...
Izaiáš 31:4...nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se neděsí a jejich hluk ho neplaší -...
Izaiáš 40:11...jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky,...
Izaiáš 44:28...neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému:...
Izaiáš 56:11...psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil,...
Izaiáš 61:5...zbořená města obnoví, jež po věky byla troskamiPastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři...
Izaiáš 63:11...lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolupastýřem svých stád? Kde je Ten, který jim vložil do nitra...
Jeremiáš 2:8...‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznalipastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi,...
Jeremiáš 3:15... po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a...
Jeremiáš 6:3... Dcera sionská, bude zničena. Přitáhnou k  pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý...
Jeremiáš 10:21...můj stan vztyčil, kdo by postavil přístřešíPastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim...
Jeremiáš 12:10...ji, se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou; překrásné pole obrátí ve...
Jeremiáš 17:16... se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi...
Jeremiáš 22:22...od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se...
Jeremiáš 23:1...na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na pastvině! praví...
Jeremiáš 23:2... Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašujepastýřích pasoucích můj lid: Protože rozháníte a...
Jeremiáš 23:4... kde se rozplodí a rozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou pečovat, takže se nebudou bát...
Jeremiáš 25:34...zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejtepastýři, naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte se v prachu!...
Jeremiáš 25:35...porážky nadešel, padnete jako krásní beraniPastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku...
Jeremiáš 25:36... pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich...
Jeremiáš 31:10... jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z...
Jeremiáš 33:12...všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří...
Jeremiáš 43:12... Probere egyptskou zem dočista, jako když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde. Posvátné...
Jeremiáš 49:19...Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin...
Jeremiáš 50:6... Můj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami. Trmáceli se po...
Jeremiáš 50:44...Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin...
Jeremiáš 51:23... tebou drtím mládence i panny, tebou drtím pastýře s ovcemi, tebou drtím oráče i spřežení, tebou drtím...
Ezechiel 34:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví...
Ezechiel 34:5...nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly...
Ezechiel 34:7...a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Protopastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 34:8...praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a...
Ezechiel 34:9...se sami o sebe, a nikoli o ovce, proto, vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník...
Ezechiel 34:10...praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je...
Ezechiel 34:12...- sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak...
Ezechiel 34:23...jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On...
Ezechiel 37:24...bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ...
Amos 1:2...řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu. Toto praví Hospodin:...
Amos 3:12...paláce vyplení. Toto praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak...
Micheáš 5:4... budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených, aby...
Nahum 3:18...a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen...
Sofoniáš 2:6...zahladím!" Přímoří se stane pastvinou s chýšemi pastýřů a ovčí ohradou. Připadne pozůstalým z Judova domu,...
Zachariáš 10:2... Proto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď...
Zachariáš 10:3...jako ovce, zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano,...
Zachariáš 11:3...- ten hustý les je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí...
Zachariáš 11:5...Hospodinu, to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani nebudu šetřit obyvatele...
Zachariáš 11:8...pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce ...
Zachariáš 11:15...řekl: "Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře. Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude...
Zachariáš 11:16...ztřeštěného pastýře. Hle, vzbudím totiž v zemi pastýře, který se nebude starat o ztracené, nebude hledat...
Zachariáš 11:17...bude je rvát i s kopýtky. Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho...
Zachariáš 13:7...doma ti, kdo milují!" Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů....
Matouš 2:6...nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde PanovníkPastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal...
Matouš 9:36... protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale...
Matouš 25:32...před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici,...
Matouš 26:31... všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z mrtvých...
Marek 6:34...soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se ...
Marek 14:27...ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale vstanu z mrtvých,...
Lukáš 2:8...v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční...
Lukáš 2:15...vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebepastýři si řekli: "Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se...
Lukáš 2:18...a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a...
Lukáš 2:20...slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli...
Jan 10:2... je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on...
Jan 10:11... aby měly život - život v plnosti. jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník...
Jan 10:12...za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští...
Jan 10:14...nádeník a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ovce znají , jako zná Otec...
Jan 10:16...můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec miluje, protože pokládám svůj život, abych...
Efeským 4:11...své dary - apoštoly, proroky, evangelistypastýře a učitele - pro přípravu svatých k dílu služby, aby...
Židům 13:20...z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali...
1. Petr 2:25...jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátiliPastýři a Strážci svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým...
1. Petr 5:4...mu příkladem, abyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vy, mladší, se...
Juda 1:12...lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |